ZAJÍMAVOSTI

Škola otevřela kurz Ošetřovatel

7. 12. 2021

Stát se ošetřovatelem je nyní možné v novém kvalifikačním kurzu AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě.

Text a foto: MgA. Michaela Čížková

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škol zdravotnická v Ostravě-Koblově od listopadu nově nabízí akreditovaný kvalifikační kurz Ošetřovatel. Kurz je dostupný pro sanitáře, ale i lidi bez předchozího zdravotnického vzdělání. Kurzy pro AGEL Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou nejsou žádná neznámá. Škola již druhým rokem pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář. Za tuto krátkou dobu kurz úspěšně absolvovalo více než 60 sanitářů v 7 kurzech.
„Absolvent kurzu je připraven k poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství. Ošetřovatel se podílí ve spolupráci s lékařem na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech,“ popisuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Alžběta Panáková.
Účastníci kurzu získávají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu a základní poznatky z psychologie potřebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. Během kurzu si účastníci osvojují ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování základní ošetřovatelské péče včetně poskytnutí první pomoci. „Mimo jiné se kurzisté naučí provádění úpravy lůžka nebo provádění hygienické péče pacientům. Součástí výuky jsou také informace jak správně podávat stravu pacientům, měření fyziologických funkcí, doprovod pacienta na odborné vyšetření a ošetření nebo péče o prostředí pacienta. Kurzisty také učíme, jak provádět úpravy těla zemřelého,“ vysvětluje vedoucí kurzu PhDr. Jarmila Verešová PhD. a dodává, že účastník kurzu bude vzdělán tak, aby si osvojil odborné vědomosti a postupy nezbytné pro asistenci při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením například všeobecné sestry. V praxi to znamená, že ošetřovatel se může spolupodílet na převazech ran, podávání léčivých přípravků, odběru biologického materiálu nebo sondování a péči o katétry.
Teoretická výuka kurzu probíhá v učebnách AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě-Koblově prezenčně a online. Praktická výuka pak bude probíhat na lůžkových odděleních v rámci Skupiny AGEL. V případě, že účastník kurzu již pracuje na pozici sanitáře, může praxi vykonávat přímo na svém oddělení. Celkový rozsah kurzu činí 700 vyučovacích hodin. V Případě zájmu je nutné splnit vstupní podmínky, kterými jsou dovršení věku 18 let, dobrý zdravotní stav, nebo úspěšné dokončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělání.
Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části. „Na základě absolvování kurzu a vykonáním zkoušek před zkušební komisí obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Ošetřovatel. Absolvent se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení – například v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory nebo hospicích,“ uzavírá Jarmila Verešová.