Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé čtenářky a čtenáři,

dostala jsem za úkol představit Vám obor rehabilitace. Není tomu tak dávno, kdy o tomto oboru sotva někdo něco věděl, často se ukrýval v prostorech sklepení a v místech, která zůstala nevyužita jinými obory medicíny. Ale i rehabilitace naznala svůj velký rozvoj v posledních letech. Dostala a dostává se více a více do povědomí odborné i laické veřejnosti, stále více ukazuje své možnosti a spolupracuje s ostatními obory lékařství. Nejsme sice akutní péčí, ale i tak velmi často můžeme a pomáháme pacientům na těchto odděleních, kde v celotýmové spolupráci můžeme dosáhnout rychlejšího zlepšování fyzického i psychického stavu pacienta. Tak stejně je naší nedílnou součástí i péče o chronické pacienty.

V poslední době, jak jsem již zmínila, se rehabilitaci věnuje stále větší pozornost. Tomu odpovídá i intraoborové rozvíjení rehabilitačních technik a konceptů, jejich vylepšování a prohlubování znalostí. Rehabilitace již nejsou jen cvičení někde v tělocvičně na žíněnkách, ale spolupráce mezi rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem a dalšími lékaři, sestrami a jinými odborníky. Základem rehabilitace je individuální práce fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta s pacientem, potažmo klientem. Samozřejmě jsou i další přídatné procedury k celkovému zlepšení zdravotního stavu jako fyzikální terapie, vodoléčebné procedury, skupinová cvičení, cvičení v bazénu. Poslední léta ale doprovází ještě další boom a to je roboticky asistovaná rehabilitace. Z dosavadních studií je zřejmé, že robotické přístroje nejsou schopné nahradit práci fyzioterapeutů, nicméně začínají být významným pomocníkem při léčbě a dosahování lepších výsledků u pacientů. Nejvíce využívají tuto péči pacienti po mozkových příhodách, operacích mozku a páteře, pacienti po traumatech. Využívají je i sportovci ke sledování i zvyšování svých výkonů. Tato část rehabilitace je v intenzivním zkoumání a zkoušení a já osobně věřím, že se jednou stane nedílnou součástí všech rehabilitací a bude podporována i pojišťovnami, neboť profit pacientů z terapie je zřejmý.

V rámci skupiny AGEL máme po celé České republice přes 20 pracovišť, ať již lůžkových, či ambulantních. Na lůžkových odděleních rehabilitujeme pacienty hlavně s diagnózami neurologickými (stavy po CMP, mozkových krváceních, úrazech hlavy a páteře, akutní i chronické bolesti zad, chronické neurologické onemocnění, stavy po neurochirurgických operacích), ortopedickými (TEP hlavně kyčlí a kolenou, artroskopie), traumatologickými i pacienty se zhoršenou mobilitou k dosažení celkového posílení kondice. V ambulancích tvoří největší skupinu pacientů nemocní s neurologickými diagnózami, a to hlavně bolestmi zad, dále revmatologičtí pacienti, traumatologičtí i ortopedičtí pacienti, pacienti po různých operacích. Velkou pozornost věnujeme také ženám, které mají problémy s otěhotněním, s obtížemi pánevního dna a břišní stěny po porodech a inkontinencím. Naši péči si zaslouží i naši nejmenší klienti a pacienti, a to děti, které předčasným porodem či jinou komplikací, vrozenou vadou zaostávají ve svém psychomotorickém vývoji. Zde pravidelnou a dlouhodobou rehabilitací můžeme u spousty těchto pacientů dosáhnout velikého pokroku a děti dostat na úroveň svých vrstevníků. Což je velká radost pro všechny.

Naším cílem je stálé zlepšování a posouvání rehabilitace k novým zítřkům. Rozvíjet a navazovat další spolupráci se současnými obory, ale i obory, kde ještě nemáme takové vazby a rozvinuté rehabilitační programy, jako je třeba kardiorehabilitace, cévní rehabilitace, speciální plicní rehabilitace. Určitě k dalšímu zamyšlení vede i intenzivnější využití rehabilitačních technik na odděleních prvotní akutní péče, jako je ARO a JIP. Dále vnímám potřebu i rozvíjet psychomotorickou rehabilitaci malých dětí, neboť dětí s tímto deficitem po narození stále přibývá, a také starších dětí a dospívajících, kde se podepisuje nesprávný životní styl. A děti jsou naše budoucnost.

Spektrum naší péče je široké a stále se rozvíjející, bez spolupráce s dalšími obory bychom touto cestou nemohli takto krásně jít, za což všem patří velký dík. Proto přeji nám všem spoustu spokojených pacientů a klientů a těším se na další spolupráci.

MUDr. Jana Štveráková
Odborný garant oboru Rehabilitace, fyzioterapie