Významné události

Nemocnice AGEL štartujú kľúčové projekty z Plánu obnovy

10. 7. 2024

Keď sa plány stávajú realitou

Projekty nemocníc skupiny AGEL spolufinancované z Plánu obnovy a odolnosti splnili dôležitý míľnik v podmienkach plánu obnovy. Všetky majú podpísané zmluvy o dielo a vstupujú do realizačnej fázy projektov. Prvý míľnik, a to podpis zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác do konca prvého kvartálu 2024, nastavený ako diskvalifikačné kritérium vo výzve na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc a vo výzve na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc, je za Nemocnicu AGEL Zvolen, Nemocnicu AGEL Levice, Fakultnú nemocnicu AGEL Skalica, Nemocnicu AGEL Levoča a Nemocnicu AGEL Krompachy splnený.

Projekty v celkovej hodnote 134 330 880 eur vrátane DPH a spolufinancovania spúšťajú stavebné práce, ktoré po dokončení prinesú zvýšenie kvality zdravotníckych služieb na úrovni 3. tisícročia. „Všetky uvedené nemocnice splnili míľnik – podpis zmluvy so zhotoviteľom do konca prvého kvartálu 2024, ktorý bol ustanovený ako podmienka v predmetných výzvach plánu obnovy a môžu začať s realizáciou stavebných prác tak, aby sme tieto projekty ukončili v požadovanom prísnom termíne plánu obnovy, a teda odovzdali do užívania stavby full fit out. Za všetky projekty deklarujeme, že plníme mimoriadne prísne podmienky plánu obnovy a to najmä vďaka výrazným súkromným investíciám do dlhodobej systematickej projektovej prípravy a riadenia procesov, na ktorej sa podieľa mnohočlenný tím odborníkov z oblasti zdravotníctva, stavebníctva a projektového manažmentu,“ dodal výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK Mgr. Tomáš Lučkai, MPH zodpovedný za projekty spolufinancované z plánu obnovy a odolnosti.

V súčasnej dobe prebiehajú v rámci jednotlivých nemocníc investičné práce z vlastných zdrojov, ktoré skupina AGEL investuje do prípravy stavenísk, sťahovania oddelení a minimalizácie vzniku diskomfortu pre pacientov tak, aby nebola obmedzená miera poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas realizácie jednotlivých projektov, ktoré sa realizujú za plnej prevádzky nemocníc. Napredovanie projektov v rámci plánu obnovy, ktoré vstupujú do realizačnej fázy, ale i prebiehajúce realizácie ďalších mnohých projektov financovaných mimo verejných zdrojov poukazujú na fakt, že spoločnosť AGEL dlhodobo úspešne smeruje svoju pozornosť na rozvoj všetkých zdravotníckych zariadení, ktoré prevádzkuje a systematicky plánuje investície a zmeny v zdravotných zariadeniach v záujme zvyšovania štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v záujme zvyšovania atraktívnosti zdravotníckych zariadení s cieľom vytvoriť pre personál také pracovné podmienky, ktoré prispejú k riešeniu problému s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a k zníženiu ich odlivu do zahraničia.

„V spoločnosti AGEL pozorne sledujeme vývoj v rámci zverejňovaných výziev a nezaháľame ani v príprave ďalších nových projektov, s ktorými by sme sa radi uchádzali o finančné dotácie z prostriedkov plánu obnovy v prípade, ak by boli vyhlásené ďalšie potenciálne výzvy. Pracujeme na projektoch Komplexného popáleninového centra v Košiciach-Šaci, máme hotové projekty rekonštrukcie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Komárne, pripravujeme projekty výstavby pavilónu chirurgických disciplín v Komárne a taktiež komplexnú dostavbu monoblokovej nemocnice vo Zvolene. Ak štát vyhlási ďalšie výzvy na stavby a rekonštrukcie, naša spoločnosť je pripravená uchádzať sa o ponúkané zdroje a projekty dotiahnuť do úspešného konca,“ uviedol Mgr. Tomáš Lučkai, MPH.

ČO JE TO PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI?

Plán obnovy a odolnosti stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko.  

KOMENTÁR

„Z pohľadu spoločnosti AGEL ide o strategické rozvojové projekty, ktoré svojím objemom, rozsahom a kvalitou znamenajú významný posun v rozvoji moderného zdravotníctva na Slovensku, čo má šancu pocítiť predovšetkým samotný pacient a zdravotnícky personál v danom regióne, a preto vnímam splnenie míľnika ako mimoriadne dôležitý posun v celom procese, na ktorého konci pacient, ako beneficient výsledku, pocíti zvýšenie kvality zdravotníckych služieb.“

Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M. predseda predstavenstva spoločnosti AGEL

✒ MGR. EVA PETEROVÁ  ARCHÍV AGEL SK