Významné události

Výnimočný úspech: Ocenenie Môj lekár a Moja sestra udelené našim šiestim odborníkom

26. 3. 2024

Prestížne ocenenie je uznaním výnimočnej práce a prínosu v oblasti starostlivosti o pacientov.

Už po siedmykrát udelila na konci minulého roka Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“ celkom dvadsiatim zdravotníkom z celého Slovenska, ktorých nominovali pacienti a široká verejnosť. Porota menovaná predsedníctvom AOPP následne vybrala spomedzi všetkých nominácií 10 lekárov a 10 sestier, ktorým bolo udelené toto pacientske ocenenie. V ankete zažiarilo hneď šesť našich kolegov. Na slávnostnom galavečere, ktorý bol súčasťou najväčšej pacientskej konferencie na Slovensku, si traja lekári a tri sestry prevzali prestížne ocenenia, ktoré sú uznaním ich obetavého a starostlivého prístupu k pacientom a ich významného príspevku k zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.

MUDR. PAVEL DEMETER, MBA primár klinickej a riadiačnej onkológie, Nemocnica AGEL Komárno MUDr. Pavel Demeter, MBA je popredným onkologickým odborníkom na Slovensku. V roku 2018 stál pri zrode komplexného onkologického centra v Nemocnici AGEL Komárno, ktoré predstavuje novú úroveň kvality zdravotnej starostlivosti na základe inovatívnych a na Slovensku unikátnych procesov a technologického vybavenia. Za takmer päť rokov fungovania v ňom bolo vyliečených viac ako 3800 pacientov. Je spoluorganizátorom Komárňanskej onkologickej konferencie, na ktorej sa v roku 2022 stretlo 500 popredných odborníkov, aby si vymenili najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti liečby rakoviny. MUDr. Demeter pri svojej práci vyzdvihuje zohratý tím, pre ktorého je pacient vždy na prvom mieste. Ako primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie sa dennodenne stretáva s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, kde je dôležitá nie len odbornosť, ale aj empatia a čas venovaný pacientovi. MUDr. Demeter je zároveň hlavným lekárom v odbore Onkológia a Radiačná onkológia spoločnosti AGEL SK.

MUDR. ERIKA GERNÁTHOVÁ primárka psychiatrického oddelenia, Nemocnica AGEL Levoča MUDr. Erika Gernáthová je všeobecne uznávanou odborníčkou vo svojej profesii. Od roku 2010 vedie ako primárka psychiatrické oddelenie so spádovou oblasťou až 350 000 obyvateľov, ktoré je zároveň so svojimi 108 lôžkami najväčším oddelením Nemocnice AGEL Levoča. Od roku 2021 je tiež hlavným lekárom v odbore psychiatria v rámci skupiny AGEL SK. Jej odbornosť a zaujatie pre duševné zdravie pacientov je nesmierne cenné a prispieva k dôvere a pohode tých, ktorí na oddelenie prichádzajú v náročnom období svojho života. Popri svojej každodennej práci na oddelení sa aktívne zúčastňuje aj odborných podujatí na Slovensku, v Českej republike, ako aj v zahraničí a vzdeláva neustále nielen seba, ale aj lekárov svojho oddelenia a lekárov iných špecializácií v rámci špecializačnej prípravy. Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Psychiatrickej spoločnosti v pedopsychiatrickej a súdnopsychiatrickej sekcii.

MUDR. MGR. MAROŠ VARGA, MHA vedúci lekár Šport-Artro centra, medicínsky riaditeľ Úsek liečebnopreventívnej starostlivosti Nemocnica AGEL Košice-Šaca Medicínsky riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA patrí k uznávaným ortopédom, ktorého pacienti vyhľadávajú nielen kvôli jeho nadštandardným skúsenostiam a vysokej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj vďaka jeho ľudskému prístupu k pacientom a ich príbuzným. Pacienti z celého Slovenska oceňujú najmä jeho profesionalitu, empatiu, odbornosť, ľudskosť, záujem o pacienta pred operáciou, ale aj po nej a v neposlednom rade aj komunikatívnosť a ochotu pomôcť a poradiť v rámci pooperačnej starostlivosti a liečby. Každoročne sa zúčastňuje konferencií a kongresov na národnej aj medzinárodnej úrovni. V spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca zaviedol do praxe modernú inovatívnu metódu liečby defektov chrupky. Organizuje kurzy pre ortopédov a traumatológov z celého Slovenska a nie je mu cudzia ani vedecká činnosť, keďže je súčasťou viacerých výskumných projektov.

DÁŠA ZAJDENOVÁ sestra neonatologického oddelenia, Nemocnica AGEL Skalica Dáša Zajdenová pracuje vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica už 43 rokov. Celý svoj profesijný život strávila na neonatologickom oddelení, z toho 20 rokov ako staničná sestra. Na svet pomohla priviesť už tri generácie detí. Za svoj najväčší úspech považuje to, že aj po 43 rokoch túto prácu vykonáva s láskou, rešpektom a aj vďaka pracovnému kolektívu ju stále napĺňa. Najviac preto, že môže pomáhať ženám priviesť na svet nový život. Rozhodnutie pracovať práve na tomto oddelení vzniklo prirodzene, pretože aj jej mama, v ktorej mala veľký vzor, pracovala na novorodeneckom oddelení a vštiepila jej lásku a úctu k rodiacemu sa životu, čo je spojené s odbornosťou, zodpovednosťou, ale aj radosťou, ktorá je jednou z najväčších v živote mamičiek, rodín, zdravotníkov a spoločnosti. Prežíva ju stále veľmi intenzívne, no aj s veľkou pokorou a úctou k mamičkám a novorodeniatkam.

HELENA KAPTUROVÁ sestra Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica AGEL Košice-Šaca V Nemocnici AGEL Košice-Šaca pôsobí Helena Kapturová už viac než 50 rokov. Počas tejto doby sa stala nielen profesionálkou, manažérkou, ale pre mnohých pacientov aj mamou, priateľkou či učiteľkou. Sestra Kapturová zasvätila celý svoj profesijný život práci s pacientmi na klinike popálenín, ktorým sa venovala nielen po stránke ošetrovateľskej, ale aj nad rámec pracovných povinností – po ľudskej stránke. Okrem aktívnej účasti na odborných kongresoch a seminároch určených sestrám sa v rámci vzdelávania zameriavala aj na mladšie ročníky študentov, žiakov, deti, pretože prevencia popálenín je nesmierne potrebná a ušetrí ich často zbytočnej bolesti. Spolupracovala na kampani pre materské a základné školy venovanej prevencii detských popáleninových úrazov. Spoluorganizovala letné detské tábory pre deti po termických úrazoch, ktoré sa sústreďovali predovšetkým na psychickú a rehabilitačnú starostlivosť. Pripravovala zásady ošetrovania popálených pacientov, ktoré mali uľahčiť nástup a zorientovanie sa v problematike absolventom v ošetrovateľských povolaniach, sestrám, praktickým sestrám. Bola nielen ich manažérkou, ale aj mentorkou, priateľkou a veľkým vzorom pri výkone povolania.

MGR. ĽUBICA ZLATŇANSKÁ manažér dennej zmeny, chirurgické oddelenie, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce Mgr. Ľubica Zlatňanská pôsobí v poradni pre nehojace sa rany a stómie ako expertka na vlhké hojenie rán a dekubitov. Na začiatku vzniku poradne prišla sestra Zlatňanská s myšlienkou, ako v jednej ambulancii oddeliť rany akútne od chronických a pomôcť pacientom s nehojacimi sa ranami a dekubitmi. S podporou svojho zamestnávateľa dokázala realizovať svoju víziu a dnes môže spolu so svojimi kolegami poskytovať pacientom komplexný manažment pri liečbe rôznych chronických rán. Vo svojej praxi sa sestra Zlatňanská stretáva prevažne so staršími ľuďmi, ktorí vyžadujú viac jej času, trpezlivosti a pokojnej, niekedy takmer rodinnej komunikácie. Často si do svojej poradne pozýva aj ich príbuzných, aby sa uistila, že všetky informácie, ktoré poskytla svojim pacientom, sú pochopené správne a zručnosti, ktoré si pacient osvojí, bude vedieť použiť aj v domácom prostredí pri ošetrovaní. Má za to, že keď pacientovi načúvame, dávame mu viac, ako keby sme mu podali pilulku. Podľa nej, ak zdravotníci vykonávajú svoju prácu s láskou, aj pacienti odchádzajú z ambulancie spokojní a povolanie zdravotníka si vážia. Sestra Zlatňanská pracuje aj na oddelení jednodňovej chirurgie, kde spolu s kolegyňami vypracovali edukačné listy pre pacientov po rôznych operačných zákrokoch. Prispeli tak k zvýšeniu informovanosti pacientov v starostlivosti o svoje zdravie v domácom prostredí.

✒ REDAKCIA  ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR