Nemocnice AGEL Nový Jičín

V Novém Jičíně zefektivnili boj proti nemocničním nákazám

4. 6. 2024

Systém EPIDIS čte zdravotnickou dokumentaci a na jejím základě identifikuje infekce spojené se zdravotní péčí. Odborníci se tak mohou soustředit na interpretaci dat a zavádění preventivních opatření.

Dvacet tisíc hospitalizací a desítky tisíc stran zdravotnické dokumentace s nimi souvisejících museli ještě nedávno v Nemocnici AGEL Nový Jičín dennodenně dlouhé hodiny složitě procházet lokální manažeři pro infekce spojené se zdravotní péčí (tzv. HAI – Healthcare-Associated Infections). Tuto činnost na začátku roku 2023 výrazně zefektivnilo zavedení inovativního nástroje pro prevenci šíření těchto infekcí, digitální aplikace s názvem EPIDIS. „Díky aplikaci EPIDIS máme nyní mnohem detailnější přehled o situaci týkající se potenciálních nozokomiálních infekcí na jednotlivých odděleních.

Aplikace nám umožňuje automaticky zpracovávat informace v reálném čase, což je zásadní pro včasnou reakci a přizpůsobení preventivních opatření tam, kde identifikujeme rostoucí trend výskytu HAI,“ sdělil na úvod předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jakub Fejfar, LL.M., a doplnil, že digitalizace procesů v oblasti prevence infekcí je významným krokem vpřed a přináší řadu výhod. EPIDIS šetří čas lékařům na jednotlivých primariátech, kteří jsou pověřeni dohledem nad infekčními riziky, a umožňuje jim soustředit se více na přímou péči o pacienty. Aplikace zároveň zvyšuje bezpečnost pacientů tím, že snižuje možnost šíření infekcí.

JAK EPIDIS FUNGUJE?

Inovativní systém pročítá zdravotnickou dokumentaci a lékařské záznamy. „Aplikace pracuje s nestrukturovaným textem, z něhož získává informace o nálezu, hodnotách, medikaci, apod. Ve vztahu k HAI dokáže tyto informace sama roztřídit a vztáhnout k jednotlivým typům infekcí. Sestavuje tak o pacientovi časovou osu klinických událostí, což jí umožňuje vyhodnotit, jestli se pravděpodobně jedná o HAI. I nadále je však nutný lidský odborník, který rozhodne o tom, jestli se o infekci opravdu jedná nebo ne,“ vysvětlila fungování odborná pracovnice v ochraně veřejného zdraví z Nemocnice AGEL Nový Jičín Mgr. Petra Mílková. Zjednodušeně řečeno platí, že data, která dříve odborníci získávali dlouhé hodiny procházením dokumentace, jim technologie vygeneruje za zlomek času. Efektivitu systému EPIDIS v novojičínské nemocnici ověřili v praxi a porovnali data získaná jak automatizovaným, tak standardizovaným ručním vyhledáváním HAI. „To nám dokázalo, o jak vynikající nástroj se jedná, neboť během prvního pololetí loňského roku se nám po zavedení nového systému podařilo zachytit téměř čtyřikrát více nozokomiálních nákaz než při ručním monitorování,“ upřesnila Mgr. Petra Mílková.

PŘIZPŮSOBEN NEMOCNICI NA MÍRU

Systém je přizpůsoben potřebám novojičínské nemocnice. „Na začátku jsme si stanovovali kritéria pro rizikové hospitalizace, takže nyní už nám při příjmu pacienta aplikace hlásí, zda se jedná o rizikového klienta, a můžeme tak včas přijmout opatření,“ popisuje Mgr. Petra Mílková s tím, že tento přístup tak umožňuje nejen efektivněji monitorovat a řídit výskyt HAI, ale také předcházet potenciálním epidemiím a zlepšovat celkovou bezpečnost pacientů ve zdravotnickém zařízení. „Naše nemocnice je hrdá na to, že se stává průkopníkem v oblasti digitalizace zdravotnických procesů,“ řekl ředitel nemocnice MUDr. Fejfar a pokračoval: „Investice do aplikace EPIDIS je investicí do bezpečnosti našich pacientů a efektivity našeho personálu. Hodláme pokračovat v implementaci inovativních řešení, aby naše péče byla co nejkvalitnější a nejbezpečnější.“

JAK TO VIDÍ

Bc. Radek Mikšík, MBA koordinátor infekcí spojených se zdravotní péčí, AGEL, ústavní hygienik, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Infekce spojená se zdravotní péčí (HAI), označována také jako nozokomiální nebo nemocniční nákaza, vzniká u pacientů v přímé souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí a nebyla přítomna, a ani v inkubační době, při přijetí pacienta do zdravotnického zařízení. Celosvětově jsou tyto infekce významnou zdravotní komplikací, která má negativní vliv na pacienty, poskytovatele zdravotních služeb a tím i na zdravotnický systém jako celek. Podle dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí se odhaduje, že v Evropské unii, potažmo v Evropském hospodářském prostoru, vzniká každý rok asi 3,5 milionů HAI, které vedou k více než 90 tisícům úmrtí a odpovídají zhruba 2,5 milionům životních let s invaliditou, což je zátěž, která podle odhadů převyšuje kumulativní zátěž jiných infekcí včetně chřipky a tuberkulózy! Přitom se odhaduje, že až 50 % infekcí spojených se zdravotní péčí lze předcházet účinnými preventivními opatřeními. Z výše uvedených důvodů je proto i prevence HAI jednou z nevýznamnějších priorit ve všech zdravotnických zařízeních Skupiny AGEL. Věřím, že využití kvalitního pomocného softwaru pro automatické vyhledávání a vyhodnocování rizikových pacientů a suspektních infekcí spojených se zdravotní péčí povede k dalšímu zefektivnění managementu infekcí spojených se zdravotní péčí a zkvalitnění dat, na základě kterých můžeme lépe vyhodnotit rizikové faktory a maximalizovat možná preventivní opatření, která povedou k ještě vyšší kvalitě poskytované zdravotní péče a tím bezpečnosti pacientů ve zdravotnických zařízeních.

✒  MGR. RADKA MILOŠEVSKÁ