Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Špecialisti internej medicíny si vymenili vedecké poznatky a skúsenosti

5. 6. 2024

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sa v marci uskutočnilo historicky 1. jarné sympózium internistov

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL, Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca zrealizovali 1. ročník jarného sympózia internistov. Odborného podujatia zameraného na problematiku internej medicíny sa zúčastnili lekári so širokým spektrom špecializácií z oblasti kardiológie, diabetológie, endokrinológie, reumatológie, gastroenterológie, hepatológie, angiológie a všeobecného lekárstva. Na pôde šačianskej nemocnice sa stretli s cieľom vymeniť si vedecké poznatky a zdieľať svoje skúsenosti v poskytovaní moderných terapeutických a diagnostických postupov. Jednou z hlavných tém sympózia boli pokroky v diagnostike a liečbe chronických ochorení.

Odborníci prednášali o nových metódach diagnostiky, ako aj o moderných terapeutických prístupoch, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života pacientov s chronickými ochoreniami, ako sú napríklad diabetes, hypertenzia alebo srdcové ochorenia. „Spája nás rovnaký cieľ a priorita, ktorou je zdravie našich pacientov. K tomu, aby sme zabezpečovali modernú adekvátnu starostlivosť a medicínu založenú na dôkazoch, je nevyhnutné kontinuálne postgraduálne vzdelávanie. Som presvedčená, že sympózium poskytne inšpiráciu pre našu budúcu prácu, nadviažeme nové pracovné kontakty, ktoré budú základom pre užšiu spoluprácu nielen medzi oddeleniami a klinikami, ale aj medzi nemocnicami v našom regióne,“ uviedla v úvode sympózia prednostka Internej kliniky UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Natália Vaňová, PhD., EMBA.

Dôležitým bodom programu bolo zdôraznenie významu multidisciplinárnej spolupráce v medicíne. Odborníci vyzdvihli potrebu prepojenia rôznych odborných disciplín, ako sú interná medicína, kardiológia/kardiochirurgia, chirurgia, neurológia a rehabilitácia, aby sa dosiahol celkový a komplexný prístup k liečbe pacientov. „Spolupráca je kľúčová pre dosiahnutie najlepších výsledkov v liečbe pacientov. Je dôležité, aby sme sa vzájomne informovali a využívali poznatky a skúsenosti z rôznych medicínskych disciplín,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA. Potrebu kooperácie vyzdvihol aj prorektor UPJŠ Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.: „Na univerzite sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať nielen s Internou klinikou, ale s viacerými pracoviskami, ktorých počet v šačianskej nemocnici rozširujeme.

Spolupráca medzi nemocnicami v Košickom regióne je už tradične dobrá. Naozaj si pomáhame, pracujeme spolu nielen v medicínskej oblasti, ale aj v oblasti vzdelávania.“ Na jeho slová nadviazal dekan UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý vyjadril vďačnosť lekárskej fakulty za moment, ktorý ukázal, že košické pracoviská vedia medzi sebou spolupracovať. „V roku 2012 nastali v UNLP zmeny, kedy sme nevedeli, ako bude ďalej pokračovať výučba. Vtedy sme kreovali kliniku v Šaci a dodnes pretrváva naša vďaka, že to vtedy tak bolo. Odvtedy pretieklo veľa vody a Interná klinika Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa kvalifikačne zásadným spôsobom zlepšila a zlepšuje,“ povedal dekan. Sympózium internistov prišiel podporiť aj prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM.

Nad postavením internej medicíny v spoločnosti sa zamyslela podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.: „Celostný pohľad na chorého človek by mal zahŕňať všetky podoby internej medicíny. Musíme mať lekárov, ktorí sa na pacienta pozrú v celom systematickom pohľade. Prehliadnu si človeka, ktorý netrpí iba diabetom, pretože on, skôr či neskôr, bude mať choré srdce, obličky, bude strácať zrak, mať chorú pečeň a skončí u nás na interných oddeleniach. Som rada, že tu vidím mladých kolegov, ktorí sa chcú zaoberať internou medicínou, pretože si myslím, že je kráľovnou medicíny.“

VEDELI STE, ŽE

Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca je výučbovou základňou UPJŠ LF v Košiciach. Svojím rozsahom a množstvom odborných pracovísk predstavuje najväčšiu z kliník zdravotníckeho zariadenia. Jej história siaha do roku 1961, kedy interné oddelenie pôsobilo v pôvodných priestoroch nemocnice. V súčasnosti Interná klinika zastrešuje 2 špecializované centrá a 7 odborných ambulancií, v ktorých zdravotnú starostlivosť poskytuje takmer sto zamestnancov. 

✒  ZUZANA KOTTLEROVÁ