Významné události

Levočská a Komárňanská nemocnica získali medzinárodné ocenenie

14. 10. 2019

Ceny zástupcovia nemocníc prebrali od európskej organizácie pre liečbu cievnych mozgových príhod.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá, MUDr. Eva Hanáčková (redakčne upravené) / Foto: Mgr. Veronika Krištofóryová, Beáta Farkasová

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a Nemocnica Komárno získali významné ocenenia. Na tohtoročnej konferencii ESO (5th European Stroke Organisation Conference) v Miláne prebrali zástupcovia levočskej a komárňanskej nemocnice ocenenia za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Neurologickému oddeleniu levočskej nemocnice boli udelené medzinárodné ocenenia ESO – zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Komárňanská nemocnica dosiahla v rámci ESO Angels Awards za rok 2018 zlatý a platinový štatút. Za prvý štvrťrok roku 2019 si pripísala zlatý štatút. 

Ceny od európskej organizácie pre liečbu cievnych mozgových príhod obe oddelenia dostali za inovatívnu starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, čím sa levočská a komárňanská neurológia zaradili na najvyššiu úroveň. „Sme vďační za udelené ocenenie a je to pre nás určite veľká motivácia. Náš neurologický tím pracuje príkladne a snaží sa liečiť pacientov na najvyššej úrovni. Nie je to zásluha jednotlivca, ale celého kolektívu, a preto patrí poklona všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu. Uznanie na nezávislej úrovni dokazuje, že v levočskej nemocnici pracujú erudovaní odborníci, ktorí využívajú najnovšie poznatky medicíny,“ uviedol Ing. Viktor Halíř, riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. 

„Sme nesmierne hrdí, že neurologické oddelenie, ktoré je súčasťou Angels Iniciatívy, získalo ocenenia v rámci udeľovania ESO ANGELS Awards. Chceme sa veľmi pekne poďakovať každému jednému členovi nášho tímu a tiež záchranným zložkám, pretože len vďaka vzájomnej spolupráci sme boli schopní dosiahnuť naše doterajšie úspechy. Vďaka edukácii širokej verejnosti, excelentnej spolupráci s prednemocničnou starostlivosťou s posádkami záchrannej zdravotnej služby, úpravou vnútronemocničnej organizácie práce neurológa, rádiológa pri príchode pacienta s akútnym mozgovým infarktom sme sa stali jedným z úspešných neurologických pracovísk v Európe, na čo sme patrične hrdí,“ uviedla primárka neurologického oddelenia komárňanskej nemocnice MUDr. Eva Hanáčková. 

Pre získanie štatútu bolo potrebné splniť niekoľko kritérií kvality. Tie sa vyhodnocovali na základe zadaných informácií, ktoré lekári neurologického oddelenia zasielali do národných a medzinárodných registrov. Ide napríklad o informácie o počte pacientov, ktorí boli liečení rekanalizáciou do 20, 45 alebo 60 minút od príchodu do nemocnice, či informácie o počte pacientov, ktorí podstúpili skríning porúch prehĺtania, CT angiografické alebo MR vyšetrenie. Medzinárodní odborníci tiež počítali, koľko pacientov nemocnica liečila pomocou trombolýzy a ich percentuálne zastúpenie z celkového počtu pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Pri liečbe cievnych mozgových príhod sa sledovala kvalita, rýchlosť a efektivita poskytovanej akútnej starostlivosti. Dlhodobo sa monitorovala i kvalita zadávaných údajov do národných a medzinárodných registrov, ktoré sledujú liečbu cievnych mozgových príhod. Angels Iniciatíva pôsobí po celom svete. V súčasnosti je do nej zapojených približne 2500 nemocníc z 96 krajín.