NADACE AGEL pomáhala

NADÁCIA AGEL v minulom roku začala pomáhať ľuďom i organizáciám na Slovensku

15. 5. 2017

V súčasnosti NADÁCIA AGEL schvaľuje žiadosť o finančný príspevok na liečbu kmeňovými bunkami pre malého chlapca.

Text: redakcia / Foto: archív NADÁCIE AGEL

Skupina AGEL rozhodla o založení NADACE AGEL, pričom jej základným cieľom je podpora humanitárnych aktivít s nadväznosťou na sféru zdravotníctva, v roku 2011. Za viacej ako päť rokov NADACE AGEL v Českej republike podporila stovky žiadateľov celkovou čiastkou presahujúcou 10 miliónov českých korún. V minulom roku vznikla slovenská NADÁCIA AGEL. „Pomáhame konkrétnym ľuďom a organizáciám,“ prezrádza kľúč k úspechu, správkyňa slovenskej nadácie Ing. Ivana Janzová, ktorú sme požiadali o rozhovor.

NADACE AGEL minulý rok oslávila 5. výročie svojho založenia. Čo považujete vy za najväčšie úspechy, ktoré dosiahla za túto dobu?
Je ťažké z takého množstva vybrať „najväčší“ úspech NADACE AGEL. Za všetko hovoria čísla, a to 379 podporených žiadateľov vo výške viac ako 10 miliónov českých korún. Na toto číslo sme hrdí a budeme sa snažiť naďalej podporovať tých, ktorí našu pomoc skutočne potrebujú.

Nadácia má v ČR dobrú povesť. Ako sa to podarilo?
NADACE AGEL zúročila bohaté skúsenosti svojho zakladateľa – spoločnosti AGEL. Taktiež svojou niekoľkoročnou zanietenou humanitárnou činnosťou prispela k tomu, aby ju široká verejnosť vnímala ako transparentnú a spoľahlivú a vybudovala si svoju pevnú pozíciu medzi ostatnými nadáciami v Českej republike, o čom svedčí zaradenie do rebríčka medzi 25 najvýznamnejších firemných nadácií v ČR na základe objemu poskytnutých finančných prostriedkov. Hodnoty, ktoré uznávame sú kredibilita, solidarita a jedinečnosť. Sme tu pre ľudí a citlivo a promptne reagujeme na ich požiadavky.

Čo viedlo vedenie spoločnosti AGEL založiť nadáciu s rovnakým zameraním i na Slovensku?
Tak ako v Čechách, tak i na Slovensku je mnoho inštitúcií starajúcich sa o ľudí s určitým hendikepom. Keďže zo strany štátu sú podporované minimálne, čo častokrát nestačí ani na pokrytie základných nákladov, snažíme sa tu pomôcť v určitej miere my, a to hlavne v oblasti podpory zdravia.

Aké boli začiatky nadácie na Slovensku?
V porovnaní s nadáciou v Českej republike sme na začiatku. V tomto roku vidím ako jeden z hlavných cieľov zvýšenie povedomia o nadácii, návštevy a výber centier, ktoré by sme radi dlhodobo podporovali. Taktiež v rámci možností radi pomôžeme individuálnym žiadateľom.

Za dobu svojej niekoľkomesačnej činnosti ste už niekoľkokrát pomohli. Kde konkrétne nadácia pomáha a aké projekty podporuje?
V krátkom čase sme poskytli finančné prostriedky na rekondičné pobyty, kúpu doplnkov výživy, ozdravný pobyt pri mori. V súčasnosti je v procese schvaľovania žiadosť o finančný príspevok na liečbu kmeňovými bunkami pre malého chlapca, kde verím, že na liečbu prispejeme.

Ako získavate prostriedky na svoju činnosť?
Nadácia je financovaná prostredníctvom darovacích zmlúv a z 2 percent daní.

Kto sa môže stať darcom?
Darcom sa môže stať každý človek. Výška daru, ktorú darca daruje, nie je rozhodujúca. Aj viacero malých darov pomôže ľuďom, zmení život obdarovaných.

Pokiaľ sa po prečítaní tohto rozhovoru niekto rozhodne vašu nadáciu podporiť, čo má urobiť, kam má svoj príspevok poslať?
Akúkoľvek finančnú čiastku je možné poukázať na účet NADÁCIE AGEL: SK05 1100 0000 0026 2135 0336, názov banky: Tatra banka.

Čo po vás rodiny, či iné zariadenia, požadujú najviac?
Čo sa týka individuálnych žiadostí, píšu zväčša mamičky detí a prosia o pomoc pri financovaní rehabilitačných pobytov a zdravotných pomôcok. Pri organizáciách je to rozmanité, závisí, na akých klientov sa zameriavajú. Niektorým chýbajú cvičebné pomôcky na rozvoj motoriky, dovybavenie snoezelen, v detských domovoch by uvítali prefinancovanie poznávacích pobytov. Nakoľko v dnešnej dobe je diagnostikovaný vysoký počet detí s poruchami autistického spektra, veľa pomôcok je potrebné zastrešiť práve pre nich.

Stretávate sa s obdarovanými osobne? Hovoria vám, čo si prajú alebo čo ich trápi?
V súčasnosti navštevujem centrá pomoci – Detské domovy, centrá sociálnych služieb a domovy sociálnych služieb. Hlavným problémom je nedostatok financií. Ak chcú riaditelia týchto centier realizovať zaujímavé projekty, ktoré sú prospešné pre ich zverencov, musia financie žiadať od nadácií a sponzorov, čo im značne sťažuje prácu.

Stalo sa vám, že ste niekoho preverovali a zistili ste, že jeho žiadosť nie je oprávnená?
Snažíme sa byť pri posudzovaní žiadostí objektívni a postupovať podľa jednotnýchpokynov, práve kvôli možnosti zneužitia čerpania financií neoprávnene.Počas mojej krátkej pôsobnosti sa mi však takýto prípad zatiaľ nestal a verím, že ľudia sú natoľko čestní, že ani nestane.

Pracovať v sociálnej oblasti a riadiť nadáciu nie je určite ľahká práce. Predpokladám, že je predovšetkým náročná na čas, ale tiež na psychiku. Ako ste sa k svojej práci dostala?
V rámci skupiny AGEL som pracovala 7 rokov a pravdupovediac som uvažovala o zmene. Práve v tomto čase som dostala ponuku od vedenia spoločnosti AGEL viesť NADÁCIU, čo ma veľmi potešilo, ale zároveň je to aj veľký záväzok a osobná výzva. Hoci mám vyštudovaný ekonomický smer, vždy ma viac lákala práca v sociálnej oblasti.

Máte pocit, že sa vám vďaka nadácii zmenili životné priority?
Od začiatku môjho pôsobenia v nadácii citlivo vnímam ťažké osudy ľudí, a o to viac si vážim to, čo mám. V krátkosti zhrnuté, opäť som sa naučila tešiť z maličkostí.

Vybavíte si nejaký príbeh, ktorý vás osobne zasiahol?
Nakoľko sama som mama, veľmi ťažko nesiem všetky príbehy chorých detí. Ale miesto ľútosti treba nachádzať spôsoby, ako pomôcť, a o to sa v nadácii snažíme.

Čo vás motivuje denne pomáhať tým, čo v živote nemali či stále nemajú toľko šťastia?
Myslím, že každý človek pozná ten pocit spokojnosti, keď urobí nejaký dobrý skutok, niekoho poteší, alebo keď niekoho navštívi v nemocnici. Cíti, že dostal omnoho viac, ako dal. A to je i môj prípad. Veľa detí i dospelých s hendikepom prežíva každý deň rovnako, ich zážitky sú obmedzené, nemajú prázdniny na to, aby šli k moru, do tábora, na lyžovačku. Cieľom našej nadácie je skvalitnenie života práve týmto ľuďom.