NADACE AGEL pomáhala

Vianočná zbierka NADÁCIE AGEL pomôže stovkám ľuďom bez domova

22. 3. 2017

Množstvo vyzbieraných darov dokazuje, že je veľa ľudí, ktorým život osôb bez domova nie je ľahostajný.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nadácie

Stovky zamestnancov, pacientov zo zdravotníckych zariadení, spoločnosti skupiny AGEL SK a taktiež široká verejnosť sa zapojila do Vianočnej zbierky, ktorá bola učená pre ľudí bez domova a tým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Akciu zorganizovala NADÁCIA AGEL, ktorá odovzdala Krízovému centru v Košiciach 1,2 tony odevov, zimných doplnkov, obliečok a Domu charity sv. Rafaela v Nitre a Domu charity sv. Vincenta v Žiline dokopy 600 kilogramov odevov, zimných doplnkov a obliečok. Množstvo vyzbieraných darov dokazuje, že je ešte veľmi veľa ľudí, ktorým život osôb bez domova nie je vôbec ľahostajný. Už čoskoro budú môcť mať všetci dobrovoľníci, ktorí sa do zbierky zapojili, dobrý pocit, že ich oblečenie zahreje stovky ľudí.

„Veľmi si vážime hmotnej pomoci, ktorú darovali ľudia v rámci prvého ročníka Vianočnej zbierky. Rada by som touto cestou poďakovala všetkým zamestnancom skupiny AGEL a rovnako tak i širokej verejnosti, ktorá sa svojim zapojením veľkou mierou zaslúžila o úspešnú realizáciu zbierky,“ uviedla manažérka NADÁCIE AGEL Bc. Viktória Sládková. Krízové centrum v Košiciach bolo zriadené v roku 2003 Arcidiecéznou charitou Košice. „Ide o kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby formou útulku pre rodiny s dieťaťom, jednotlivcov s dieťaťom alebo jednotlivcov, najmä pre mladých ľudí po ukončení ústavnej výchovy a osamelé ženy bez prístrešia a formou nocľahárne. Cieľom sociálnych pracovníkov je viesť svojich klientov k zodpovednosti, učiť ich k pracovným návykom, pomôcť im opätovne sa zaradiť do bežného života a uplatniť sa v ňom,“ vysvetlil riaditeľ centra Mgr. Miroslav Firda s tým, že veľmi pekne ďakuje NADÁCII AGEL, ktorá svojou Vianočnou zbierkou pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú. 

„Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelne starostlivosť ročne vyše 1000 ľuďom v núdzi v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva,“ vysvetlil vedúci Domu Charity sv. Vincenta v Žiline Mgr. Rastislav Kolman s tým, že je vďačný NADÁCII AGEL za všetky poskytnuté odevy, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi v našich sociálnych zariadeniach.