Nemocnice AGEL Podhorská

Ve 21. století by žádný pacient neměl trpět bolestí

12. 8. 2013

Některé druhy bolesti umí lékaři v dnešní době již zcela potlačit a umožnit tak pacientovi návrat k běžnému životu. Jiné, silnější bolesti je možno alespoň ztlumit na snesitelnou úroveň.

Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš

Bolest je tělesný vjem, který někdy zažil každý z nás. Jak vnímají bolest různí lidé? A jak je možné bolest léčit? Nejen na to jsme se ptali primáře anesteziologického oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále MUDr. Pavla Vetešníka.

Pane primáři, čím je způsobeno, že různí lidé vnímají bolest jiným způsobem?

Bolest je subjektivní vjem každého jedince a nelze ji přesně objektivizovat. Různí lidé vnímají bolest různě intenzivně, což je dáno jednak určitou genetickou a rasovou predispozicí a jednak faktory prostředí jako je rodina, práce a nemocnice, což se odráží na psychickém stavu pacienta, a tudíž i na vnímání všech negativních impulsů.

Jsou některé skupiny lidí, které vnímají bolest intenzivněji?

Podle výsledků dlouholetého výzkumu Centra pro behaviorální medicínu v Atlantě je vnímání bolesti u mužů a žen rozdílné. Zatímco muži vnímají především fyzický aspekt bolest, ženy častěji zažívají kombinací více bolestí a vnímají ji více emocionálně.

Jaké základní druhy bolesti existují?

Rozlišujeme bolest akutní a chronickou. Akutní bolest trvá minuty až  týdny (maximálně však tři měsíce) a vzniká jako následek úrazu, operace nebo různých onemocnění. Chronická bolest trvá déle než tři měsíce a přetrvává i po odstranění vyvolávajícího podnětu nebo zhojení tkáňového poškození, zhoršuje kvalitu života a vede k fyzickému a psychickému strádání pacienta. Krom tohoto rozdělení, lze použít rovněž kategorizaci na bolest povrchovou, bolest hlubokou, kořenovou bolest vyskytující se v oblasti páteře, fantomovou bolest, která bývá pociťována v amputované části těla a tzv. neuralgii, což jsou bolestivé pocity šířící se podél kraniálních a spinálních nervů.

Jak dlouho se v Podhorské nemocnici již zabýváte léčbou bolesti?

S léčbou bolesti jsme u nás začínali v roce 1997. V současné době spadá tento úsek pod anesteziologicko-resuscitační oddělení a zahrnuje ambulanci chronické bolesti a infuzní terapie. Od doby, kdy jsme ambulanci otevřeli, prošla obrovským vývojem, a to nejen v oblasti léčebných postupů, ale dostala se rovněž do podvědomí odborné veřejnosti i pacientů.

Jaké možnosti léčby tedy v současné době pacientům nabízíte?

Ambulance chronické bolesti pod vedením MUDr. Márie Šiškové se zaměřuje na diagnostiku a léčbu chronických bolestivých stavů, a tím zkvalitnění života pacientů trpící touto bolestí. Dále pod anesteziologickou ambulanci spadá infuzní stacionář, který se zaměřuje na léčbu akutní bolesti pomocí aplikace léčivých přípravků v infuzních roztocích, k čemuž slouží čtyři pokoje s celkovou kapacitou sedmnácti míst. Denně zde ošetříme až padesát pacientů. Infuzní terapie trvá deset dnů a většinou na ni navazuje rehabilitační péče poskytovaná rehabilitačním oddělením naší nemocnice.

Jací pacienti se na Vás nejčastěji obracejí?

Na infuzní terapii přicházejí nejčastěji pacienti s akutními ústřely krční, hrudní a bederní páteře, bolesti nosných kloubů a osteoporózou. Ambulanci chronické bolesti navštěvují nejčastěji onkologičtí pacienti, lidé s poúrazovými a pooperačními stavy.

Jak hledáte vhodnou terapii pro každého pacienta?

Nalezení vhodné metody léčby je vždy individuální záležitostí. Záleží na typu bolesti, jaká je tedy její příčina a ovlivnitelnost. Nesmírně nás vždy těší, když nemocný pociťuje úlevu. Většina pacientů odchází z naší ambulance spokojena, ačkoliv ani nejnovější léčebné postupy nedokážou pomoci všem nemocným. Cílem ambulance je pomoc i každému pacientovi od akutní i chronické bolesti. Ve 21. století by neměl nikdo trpět žádnou formou bolesti, a to jak během života, tak v jeho terminálním stádiu.

Pokud má někdo zájem se u Vás léčit s bolestí, musí mít doporučení praktického lékaře či specialisty?

Ano. Většinu pacientů k nám odesílají neurologové, ortopedi a lékaři rehabilitačního oddělení. Pacienta k nám mohou odeslat i ostatní lékaři včetně obvodních. Ambulance pro léčbu bolesti je lidem k dispozici vždy v úterý od 14.00 do 18.00 hodin. Bližší informace mohou zájemci získat na telefonním čísle 554 700 745.