Nemocnice AGEL Přerov

Za nočním pomočováním dětí může být i nemoc

5. 4. 2013

Mnoho dětí z řad enuretiků jsou velmi inteligentní a ctižádostiví, a kvůli pomočování se neúčastní například mimoškolních a volnočasových aktivit.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Noční pomočování – anuréza - je častým dětským onemocněním. Nočním pomočováním trpí až 60 000 českých dětí a jsou mezi nimi předškoláci, starší děti a dospívající. „Pomočování může samo odeznít, ovšem někdy musí následovat medikamentózní léčba. Onemocnění se dá úspěšně léčit,“ říká lékařka dětské oddělení přerovské nemocnice MUDr. Ilona Novotná, která je odbornice na dětskou enurézu.

Paní doktorko, v jakém věku dítěte začíná být noční pomočování skutečným problémem?

Noční pomočování neboli enuréza je nekontrolované vyprázdnění močového měchýře v průběhu spánku. Od nejútlejšího věku jsou všichni jedinci inkontinentní a až v průběhu vývoje získávají kontrolu nad kontinencí. Podle mezinárodně uznávané definice je noční pomočování považováno za patologický jev, pokud u dítěte staršího pěti let dochází k mimovolnímu vyprázdnění močového měchýře ve spánku s frekvencí dva a více mokrých nocí za měsíc.

Kolik procent dětí trpí nočním pomočováním? Trpí na tento problém více kluci nebo děvčata a proč?

Data o incidenci dětí s úniky moči se v literatuře liší. Poslední počty udávají, že u pětiletých dětí trpí pomočováním 20,7 procenta chlapců a 10,8 procenta dívek. V sedmi letech trpí nočním pomočováním 10,1 procenta dětí. Ve věkové skupině 4 až 6 let jsou rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, poté ale klesá zastoupení děvčat, což je spojováno s pozdějším vyzráváním chlapců.

Může se za nočním pomočováním skrývat i závažné onemocnění?

Ano může. Při vyšetření dítěte s pomočováním musíme zohlednit další klinické příznaky a vyloučit závažná onemocnění jako jsou infekce močových cest, onemocnění spojená s polyurií - diabetes incipidus (onemocnění způsobující narušení hospodaření těla s vodou a projevuje se velkou žízní), diabetes mellitus (cukrovka), neurologická onemocnění (například vrozené anomálie míchy a páteře, tumory) či obstipaci (zácpa).

Co je hlavní příčinou nočního pomočování? Může za to dědičnost nebo psychické vlivy jako je rozvod rodičů či úmrtí v rodině?

Jedná se o vývojově podmíněnou poruchu, která vzniká pomalejším dozráváním mechanismů regulujících tvorbu a vylučování moče. V průběhu dalšího vývoje dítěte se ale upraví. Většina dětí se pomočuje proto, že kapacita jejich močového měchýře nestačí na velké množství moči vytvořené v průběhu spánku. Zjednodušeně lze říci, že na nočním pomočování se podílí noční polyurie, nízká kapacita močového měchýře a porucha budící reakce. Je také prokazatelné, že pomočování je dědičně vázané a také vliv stresu hraje svoji roli.

Někteří lidé tvrdí, že problém dětského pomočování sám od sebe časem odezní. Je to pravda?

Ano. Udává se, že se pomočování samovolně vyřeší až u 15 procent dětí ročně.

Jak se dá taková záležitost vlastně léčit? Dá se toto onemocnění úspěšně léčit? A jaká je úspěšnost léčby?

Terapie enurézy je komplexní a vychází z etiologie potíží. Začíná vždy režimovými opatřeními - odstraněním plen, úpravou pitného a mikčního režimu – a podle zjištěné příčiny je doplněna cílenou farmakoterapií. Nejčastěji užívaným lékem je analog desmopresinu, který sníží množství moče vyprodukované v noci. Při dobré spolupráci rodiny a samotného dítěte je úspěšnost léčby vysoká.

Doporučujete samoléčbu? Pomůže například alternativní medicína vyléčit noční pomočování?

Vzhledem k tomu, že dnes existuje medicína založena na důkazech a noční pomočování se dá řešit již u dětí v předškolním věku, tak bych samoléčbu nedoporučovala. Lidé trpící enurézou by se s tímto hendikepem mohli potýkat do vysokého věku.

Noční pomočování může přetrvat i do dospělosti?

V dospělé populaci trpí pomočováním 0,5 až 1 procent lidí, což je asi 70 000 dospělých enuretiků v naší republice. Mnohé zdroje uvádějí počty i vyšší, neboť se za tento problém mnoho dospělých stydí a neřeší jej.

Může noční pomočování dítěti způsobit následně i větší zdravotní potíže?

Enuréza v dětství je indikátorem pro enurézu a nykturii v dospělosti a doporučuje se tedy aktivní léčba zejména k prevenci nykturie v dospělosti a zlepšení kvality života. V případech, kdy je enuréza pouze doprovodným symptomem při vážnějším onemocnění, by mohlo například neléčení vést až k selhání ledvin.

Noční pomočování ničí sebevědomí dětí. Můžete uvést nějaký příklad z praxe?

Mnoho dětí z řad enuretiků jsou velmi inteligentní a ctižádostiví, a kvůli pomočování se neúčastní například mimoškolních a volnočasových aktivit. Při úspěšné léčbě se nám často daří tohoto jedince plně zapojit do kolektivu. Mám v péči chlapce, kdy rodiče tento problém začali řešit až v jeho devíti letech. Nejezdil na sportovní soustředění mimo domov a nyní při úspěšné terapii se těchto aktivit bez problémů zúčastňuje.

Jak takovým dětem pomáháte zlepšit psychiku?

Léčba enurézy začíná tím, že je třeba důkladně děti i rodiče informovat a získat pro aktivní spolupráci. Mezi enuretiky jsou často děti s poruchami chování a psychiky, nízkým sebevědomím a to vše musíme řešit při terapii. Každé dítě si vyžaduje individuální přístup a v některých případech je vhodná i psychologická konzultace.

Jak by se měli chovat rodiče dětí, které se pomočují? Jakou roli u těchto dětí hraje pitný režim? Co vlastně mají tyto děti pít a co je pro ně nevhodné?

Rodiče by měli zaujmout konstruktivní strategii a za pomočení dítě nekárat. Naopak by se měli snažit dítě pozitivně motivovat například formou pochval či drobných odměn.  Důležité je dodržování pitného režimu. To znamená, že dítě by mělo ráno a v průběhu dopoledne pít o něco více než ostatní děti, v průběhu odpoledne již méně a od 17 až 18 hodin by pít nemělo vůbec. Při výběru nápoje pro dítě je vhodné se vyvarovat výběru sladkých, ochucených a sycených nápojů. V odpoledních hodinách nejsou vhodné pokrmy s vysokým obsahem soli a koření.