Nemocnica Zvolen

V nemocniciach Levoča a Zvolen vybudujú nové urgentné príjmy

6. 1. 2020

S otvorením urgentných príjmov sa v levočskej nemocnici počíta v máji 2021 a vo zvolenskej nemocnici v lete 2021.

Text a foto: Mgr. Martina Pavliková

Nemocnica Zvolen a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča sa dočkajú nových urgentných príjmov. Investície znamenajú zásadný krok ku skvalitneniu starostlivosti o akútných pacientov. V levočskej nemocnici by mal začať urgentný príjem slúžiť pacientom v máji 2021, vo zvolenskej v lete 2021. V Nemocnici Zvolen projekt pod názvom ,,Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice Zvolen 7,1 miliónov eur. Súčasťou projektu sú aj tri nové operačné sály a moderné prístrojové vybavenie. 

„Mottom a našim dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej nemocnice s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a empatickým prístupom ku všetkým potrebám našich klientov. Cieľom tohto projektu je zmodernizovať túto časť zvolenskej nemocnice, aby sme mohli poskytovať ešte kvalitnejšiu a efektívnejšiu akútnu zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s vyše 120 tisíc obyvateľmi. Chceli by sme tiež zlepšiť dobu hospitalizácie, obložnosť akútnych lôžok a zlepšiť tak celkovú finančnú situáciu nemocnice,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Zvolen MUDr. Ján Belanský, MPH. 

Celá stavba je rozdelená na tri stavebné objekty: centralizovaný urgentný príjem, budovu oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a tri operačné sály. Súčasťou projektu je v jeho druhej fáze aj dodávka zdravotníckej techniky, budovanie a modernizácia informačno-komunikačnej technológie vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupom softvérového vybavenia. Oddelenie urgentného príjmu s diagnostickým komplexom bude efektívnejšie aj z pohľadu času, kedy sa eliminujú časové straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach. Súčasťou novovybudovaného oddelenia urgentného príjmu bude aj špeciálna diagnostická technika CT, RTG a USG. Podľa primátorky Zvolena Ing. Lenky Balkovičovej ide o jednu z najvýznamnejších investícií v oblasti zdravotníctva v meste a okolí.

„Posledná rekonštrukcia tejto nemocnice prebehla niekedy v 80-tych rokoch, preto si budova i prístrojové vybavenie vyžadujú značnú modernizáciu. Mesto pomohlo projektu v oblasti administratívy, teda aj urýchlenia vybavenia stavebného povolenia,“ uviedla primátorka a dodala, že po príchode skupiny AGEL SK sa za posledné obdobie úroveň zvolenskej nemocnice výrazne zvýšila. Aj Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča bude mať úplne novú budovu urgentného príjmu vrátane vybavenia. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4,8 miliónov eur sa desiatimi percentami podieľa nemocnica.

„Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne naša nemocnica zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych ukazovateľov, ale aj doby hospitalizácie a obložnosť akútnych lôžok. Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil v prvom rade náš pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice Ing. Viktor Halíř s tým, že v rámci nového urgentného príjmu dostane nemocnica aj nový monitoring, lôžka, EKG a defibrilátor, infúznu techniku, ale aj vybavenie operačných sál a sterilizátor. Projekt je rozdelený na štyri časti: prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, ďalej zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia a napokon opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.