Nemocnica AGEL Levice

Nemocničná lekáreň v Leviciach získala štatút „Výučbová lekáreň“

11. 8. 2020

V sieti spoločnosti AGEL SK pôsobia aj ďalšie tri nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne – vo Zvolene, Komárne a v Košiciach-Šaci.

Text: Mgr. Ivana Popluhárová / Foto: Magdaléna Trenčíková

Slovenská lekárnická komora pridelila štatút „Výučbová lekáreň“ nemocničnej lekárni Nemocnice AGEL Levice. Vďaka nemu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax. Na to, aby lekáreň získala titul výučbovej, musela spĺňať prísne personálne, technické a logistické kritériá. Následne, po schválení Slovenskou lekárnickou komorou, sa zapísala do zoznamu výučbových lekární. Výučba mladých farmaceutov potrvá šesť mesiacov, za ten čas im budú poskytnuté všetky potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré budú vo svojom budúcom pôsobení potrebovať.

„Na záujemcov sa veľmi tešíme, zároveň si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania v tomto odbore. Po skončení výučby v lekárni sú mladí farmaceuti pripravenejší na výkon svojho povolania. Túto výučbovú činnosť poskytuje aj naša verejná lekáreň Steris pod vedením Mgr. Michala Krammera,“ vysvetľuje PharmDr. Andrea Šebová, vedúca nemocničnej lekárne. V uplynulom roku boli priestory lekárne v rozlohe takmer 250 metrov štvorcových zrekonštruované. Rekonštrukcia zahŕňala vybudovanie nových priečok a kompletnú výmenu zariaďovacích predmetov, výmenu pôvodných dverných zárubní, dverí, okien. Zároveň bola vykonaná výmena obkladov, podlahových krytín, malieb a náterov. Lekáreň bola presťahovaná do nových priestorov z dôvodu výstavby moderného urgentného príjmu, do ktorej sa zahrnuli aj jej pôvodné priestory. Spoločnosť AGEL SK investovala do nových priestorov vyše 100 tisíc eur.

Medzi hlavné činnosti nemocničnej lekárne patrí zabezpečiť pracoviská nemocnice liekmi, liečivými prípravkami, diagnostickými zdravotníckymi pomôckami a špeciálnym zdravotníckym materiálom. Zároveň poskytuje konzultačnú činnosť o zložení, dávkovaní a uchovávaní liekov, ako aj o generickej substitúcii liekov. Zameriava sa na optimalizáciu liečby, bezpečnosť pacienta, účinnosť farmakoterapie na ambulantných a lôžkových pracoviskách nemocnice. Pripravuje smernice o správnej farmakoterapii, kontrole farmakoterapie a dodržiavaní zásad správnej lekárenskej praxe. Monitoruje  vznik nežiaducich účinkov liekov a predchádza interakciám liekov. Spolupracuje tiež s Komisiou pre racionálnu farmakoterapiu, antibiotickú a liekovú politiku, podieľa sa na pravidelnej aktualizácii liekového formulára, analyzuje spotrebu liekov a zdravotníckeho materiálu. V sieti spoločnosti AGEL SK pôsobia okrem tejto verejnej lekárne ďalšie 3 nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne, a to v Nemocnici AGEL Zvolen, v Nemocnici AGEL Komárno a v Nemocnici Košice-Šaca.