Nemocnica Levice

Nemocnica Levice podpořila vzdelávanie sestier v regióne

6. 6. 2018

Participovala na XIII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Ladislav Novák

Nemocnica Levice prispela k vzdelávaniu sestier, plánuje sa zamerať i na rozvoj komunikačných zručností a prehĺbenie odborných znalostí. Počas dvoch dní sa diskutovalo predovšetkým o špecifikách práce sestry v odboroch vnútorného lekárstva, o úlohách sestry v spektre diagnostických a terapeutických metód v kardiológii, o efektívnej komunikácii ako základnom pilieri ošetrovateľskej praxe a o praktickom využití prevencie v ošetrovateľstve. Odborné témy zaujali sestry z nemocníc naprieč Slovenskou aj Českou republikou. Počas sesterskej konferencie odznelo 21 odborných príspevkov, v ktorých sa detailne vymieňali poznatky a špecifiká práce sestier v odboroch vnútorného lekárstva. „V snahe zabezpečiť odborné vzdelávanie našich sestier sme aktívne podporili XIII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva.

Nemocnica participuje na konferencii, pretože si uvedomuje narastajúce potreby súvisiace s náročnosťou a odbornosťou sestier. Rolou modernej sestry je vedieť poskytovať zdravotnú starostlivosť, byť schopnou manažérkou, hovorkyňou chorých a nositeľkou zmien v prospech pacienta. K plneniu týchto rolí je potrebné kontinuálne vzdelanie, odovzdávanie si vedomostí a skúseností na celoslovenskej úrovni. V období, keď sa stredoškolské vzdelanie zmenilo na vysokoškolské, v systéme vzdelávania je potrebné akceptovať všetky sestry rovnako, musíme si vedieť vážiť ich bohatú prax a skúsenosti,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Helena Dudášová, MSc. Podľa Heleny Dudášovej všetky takého podujatia slúžia k progresívnemu odbornému vzdelávaniu sestier a pôrodných asistentiek, ako aj rozšíreniu obzoru poznania v oblasti ošetrovateľstva. Za účasť na obdobných podujatiach účastníčky získavajú kredity.

Úlohou sesterských alebo lekárskych stavovských organizácií je korigovať zvyšovanie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a členstvo v komorách je podmienené získaním určitého počtu týchto kreditov za obdobie 5 rokov. Niektoré príspevky prednášajúcich odborníčok boli orientované teoreticky, iné zase poukázali na aktuálne metodologické možnosti v samotnom procese ošetrovateľstva. Vo väčšine prednášok boli prezentované empirické metódy a zaoberali sa poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou pri vybraných ochoreniach. Niektoré príspevky, ktoré odzneli na konferencii sa venovali aj komunikačným štandardom sestier a ich motivácii. Diskusie boli rušné, sestry podrobne popisovali svoje skúsenosti z praxe. Väčšina sa zhodla v tom, že ošetrovateľstvo potrebuje dobre pripravených zdravotníkov s kompetenciami, ktorí sa celoživotne vzdelávajú, čí prispievajú ku skvalitňovaniu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Dodržiavaním štandardov a využitím ošetrovateľského procesu v praxi, dáva sestra základ pre multidisciplinárnu spoluprácu s pacientom, lekárom a rodinnými príslušníkmi. Pre zvýšenie úrovne ošetrovateľskej starostlivosti je potrebné nastaviť prípravu a odborné vzdelávanie v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe. Okrem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov by sa mala pozornosť upriamiť na výmenu poznatkov, podporu diskusie a odborného rastu. Levická nemocnica, po začlenení sa do skupiny AGEL, môže využívať širokú škálu vzdelávacích aktivít, ktoré prebiehajú v Slovenskej a Českej republike.