MEDIRELAX M+M

MEDI RELAX M+M chráni zdravie všetkých zamestnancov

10. 2. 2015

Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec.

Text: Mgr. Alena Cerovská, MPH / Foto: archív MEDI RELAX M+M

Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX M+M, ktorá pôsobí v oblasti ochrany zdravia pri práci od roku 2006, je tu opäť pre všetkých zamestnancov. Nárok na pracovnú zdravotnú službu (PZS) majú podľa platnej legislatívy od prvého augusta 2014 opäť všetci zamestnanci bez ohľadu na rizikovosť práce. Zamestnávatelia si uvedomujú, že ich náklady sú zanedbateľné a neporovnateľné oproti škodám, ktoré môžu vzniknúť na zdraví zamestnancov. Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec.

AKÝM SPÔSOBOM A AKÉ ČINNOSTI VYKONÁVA A ZABEZPEČUJE PZS MEDI RELAX M+M?
S touto otázkou sa v teréne veľmi často stretávame, zamestnávatelia vo všeobecnosti nemajú znalosť o tom, čo vlastne pracovná zdravotná služba robí. Naša spoločnosť v prvom kroku realizuje vstupný zdravotno-hygienický audit. V rámci auditu je vykonaná fyzická obhliadka pracovísk u klienta, identifikácia nebezpečenstiev v pracovnom prostredí, hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia, hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov. Následne je spracovaná písomná dokumentácia zdravotno-hygienického auditu a oboznámenie klienta s opatreniami, ktoré je nevyhnutné uskutočniť. Vypracujeme návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a vypracujeme náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

V ČOM SPOČÍVA VYKONÁVANIE ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU?
Priebežne vykonávame zdravotný dohľad, to znamená, že sa vykoná ročná previerka pracovísk s hodnotením zdravotného rizika a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok. Vypracujeme programy ochrany podpory zdravia zamestnancov, realizujeme edukačnú a poradenskú činnosť, sledujeme dodržiavanie stanovených podmienok v oblasti hygieny a fyziológie práce. Vyhotovíme písomný dokument o posúdení rizika (posudok o riziku) s návrhom opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika a spolupracujeme pri vypracovaní prevádzkových poriadkov na jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PRÁCU
Dôležitou oblasťou je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. MEDI RELAX M+M zabezpečuje výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci prostredníctvom lekárov v tíme PZS a aj prostredníctvom zmluvných partnerov (nemocnice, polikliniky, lekári) na území celej Slovenskej republiky. Za uplynulých osem rokov poskytovala a poskytuje naša spoločnosť MEDI RELAX M+M pracovnú zdravotnú službu významným strategickým partnerom v oblasti automobilového priemyslu, výroby, jadrovej energetiky, telekomunikácií, zdravotníctva, poľnohospodárstva, služieb, vzdelávania, administratívy, pre verejný a súkromný sektor. Sme spoločnosťou, ktorá svoje činnosti vykonáva na území celej Slovenskej republiky.