Zajímavé povolání

Zdravotnictví je obor plný specifických profesí i pracovních pozic

1. 10. 2018

Víte třeba, jaká je pracovní náplň zdravotního laboranta na pracovišti patologie?

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Daniela Galiová pracuje v Laboratořích AGEL v Novém Jičíně jako zdravotní laborantka v oboru patologie. Histologie jí zaujala už během studentských let a v tomto oboru má více než dvacetiletou praxi. Co je přesně její pracovní náplní, a jak se vyvíjela laboratorní práce na pracovišti patologie, se dozvíte z následujícího rozhovoru. Profese zdravotního laboranta má široké uplatnění v několika oborech.

Proč vás zaujal právě obor patologie?
Velký podíl na mém rozhodnutí měl pedagog, který nás vyučoval předmět histologie a dokázal zajímavě a nadšeně vyprávět o struktuře tkáňových vzorků. Mé studium ještě probíhalo v původním čtyřletém maturitním oboru a praktická školní cvičení byla provázána s praxí na teoretických ústavech Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Součástí cvičení bylo i prohlížení preparátů s tkáňovým vzorkem a nákres mikroskopického obrazu. Zaujala mě příprava těchto preparátů a možnost zvýraznit tkáňový vzorek pomocí barvících metod. Dalším důležitým impulsem bylo pro mě přečtení knihy v náctiletém věku od Arthura Haileyho Konečná diagnóza. Je z prostředí patologie a popisuje tento obor jako stěžejní pro stanovení diagnózy a určení úspěšné léčby.

Jak lidé reagují, když jim řeknete, kde pracujete?
Reakce je podstatně jiná, než před dvaceti lety. Patologii si už nespojují pouze s pitevním traktem. Žijeme v informační době a vlivem médií a populárních seriálů z nemocničního prostředí se i neodborníci lépe orientují v pojmech jako je histologie a cytologie. Histologické zpracování tkáně je spojeno s většinou operačních výkonů a řadou výkonů v ambulanci. Před výkonem jsou více pacienti informováni o všech úkonech souvisejících s jejich léčbou a pojem histologie jim není neznámý. Počet zpracovávaných vzorků a množství laboratorních metod se podstatně zvýšil v souvislosti s větší záchytností a řešitelností zdravotních problémů.

Jak probíhá laboratorní zpracování na pracovišti patologie?
Zdravotní laborant zpracovává tkáňový vzorek formol-parafínovou metodou a připraví pro mikroskopickou analýzu nabarvený preparát. Odebraná tkáň je vložena do fixace, 10procentního formalínu, která zastaví autolytické pochody. Krok fixace je pro nás preanalytickou fází zpracování a je zcela v rukou zdravotníků, kteří jsou u samotného odběru. Laboratoř začíná zpracování vzorku krokem přikrajování, kde laborant asistuje lékaři. Tkáň menších rozměrů je zpracovávána kompletně, u většího resekátu je odebrána pouze část nutná pro diagnostiku. Materiál se vloží do plastové bioptické kazety, která je označena vyšetřovacím číslem a stává se trvalým nosičem tohoto materiálu pro zpracování i archivaci. Bioptická kazeta je umístěna do tkáňového procesoru, kde na tkáň působí řada chemikálií více než 12 hodin. Tento krok zpracování probíhá během noci. Následující pracovní den se tkáň zalévá manuálně u zalévací linky do tekutého parafínu a vznikne parafínový blok. Pokračujeme krájením bloku na tenké sériové řezy pomocí přístroje mikrotom, přeneseme tenký řez na podložní sklo a zvýrazníme řez barvící technikou. Většina laboratorní práce histologického laboranta je založena na manuální zručnosti.

Vzorky tkáně zpracováváte v jakém časovém intervalu?
Čas zpracování určuje velikost tkáňového vzorku. Drobné excize získané gastroskopií, kolonoskopií a punkční odběry prostatické tkáně si můžeme dovolit zpracovat v kontinuálním tkáňovém procesoru s podstatně zkrácenou dobou zpracování. Zkrátíme tím dobu zpracování z klasických více než 12 hodin na 90 minut. Naše pracoviště využívá jako jediné pracoviště v České republice tkáňový procesor Xpress 120, který svou extrémně krátkou dobou zpracování zcela změnil náš původní pracovní rytmus v laboratoři. Standardní vzorky vyžadují fixaci materiálu v minimálním rozsahu 24 až 48 hodin, zpracování tkáňovým procesem ze dne na den a minimálně další pracovní den pro přípravu preparátu v laboratoři. Po ukončení laboratorního zpracování začíná diagnostická část lékařem, který u laboratoře objednává další speciální a imunohistochemické metody pro stanovení diagnózy. Všemi potřebnými kroky zpracování se dostáváme do časového intervalu 24 hodin u drobných excizí, až 5 až 10 dnů u klasického zpracování biopsie. Ukončení diagnostické části se dále prodlužuje v případě potřeby navazujícího vyšetření.

Co se děje s materiálem po ukončení zpracování?
Materiál zpracovaný v parafínovém bloku umožňuje tkáň uchovat pro případné další zpracování. Podmínkou je archivace bloku v optimálních podmínkách. Na našem pracovišti uchováváme tyto bloky následující čtyři roky po ukončení vyšetření a dále využíváme archivační služby externí firmy, která bloky uchovává v halách se správnou vlhkostí a teplotou. V případě potřeby zažádáme o vydání bloku a i po několika letech můžeme blok využít pro laboratorní zpracování. Zůstane-li nám, po ukončení vyšetření, rezervní materiál nezpracovaný formol-parafínovou metodou, provádíme likvidaci biologického materiálu dle platné legislativy.

Pracujete s částmi lidského těla. Jak to na vás působí?
Obor patologie nabízí více než ostatní odbornosti nahlédnout do abnormálního, chorobného stavu našeho těla. Pracujeme s drobnými částkami z trávicího traktu, kožními excizemi, prostatickými a prsními punkčními válečky. Větší resekáty dostáváme například z oddělení gynekologie a chirurgie, kde dokážeme zpracovat i materiál metodou peroperační biopsie během operačního výkonu, a tím umožnit operatérovi rozhodnout se o dalším postupu. Počáteční krok našeho laboratorního zpracování je fáze přikrojení potřebného vzorku, kde laborant asistuje lékaři a může tak nahlížet především na tkáně poznamenané chorobou. Lidské tělo dokáže vynaložit obdivuhodné úsilí na zachování jeho funkčnosti i v kritických momentech. Často se brání dlouhodobě a vysílá signály, které dokážeme nerozumně ignorovat. Ve své praxi vidím, jak dříve neřešitelné problémy se staly řešitelné, jak se posouvá vývoj v operačních výkonech, a resekce jsou prováděny s minimální zátěží pro organismus.

Kolik zpracováváte vzorků?
Denní množství zpracovávaných vzorků se mění v závislosti na ambulantních a operačních výkonech našich žadatelů. Naše pracoviště zpracovává nejen histologický materiál, ale také materiál cytologický získaný punkcí, otiskem, nátěrem. Dalším samostatným úsekem je laboratoř, kde se provádí gynekologická cytodiagnostika zaměřená na screening děložního hrdla. Objemově se v našich statistických číslech řadíme k větším pracovištím oboru patologie. Pro upřesnění zpracujeme ročně okolo 90 000 parafínových bloků a očima našich lékařů a screenerů projde více než 200 000 preparátů.

Jak se změnil váš obor v posledních letech?
Pracoviště patologie a jejich laboratoře bývaly v nemocničních areálech většinou umístěny na okrajích. Souviselo to s pitevním provozem, odvozem zemřelých pohřební službou a možná také názvem našeho oboru. Laboratorní zpracování je možné i do dnešních dnů udělat s minimálním přístrojovým vybavením, postačí mikrotom pro nařezání parafínového bloku a mikroskop pro diagnostiku vzniklého preparátu. V době, kdy se ostatní laboratorní obory přístrojově rozvíjely, pracoviště patologie přešlapovala na místě. Na náš obor nebylo tolik vidět i z důvodu, že nemáme přímý kontakt s pacientem. Menší pracoviště patologie na tyto skutečnosti narážejí do dnešních dnů, bojují za větší pozornost svého zřizovatele a za potřebné investice. Naše pracoviště prošlo v posledních deseti letech významnou změnou v přístrojovém vybavení. Pracujeme s více typy tkáňových procesorů, používáme tiskárnu podložních skel a bioptických kazet, preparáty barvíme v barvících automatech a úsek imunohistochemie využívá ve svých poloautomatech i možnosti spuštění provozu v nočních hodinách. Jsme vybaveni velmi dobrou přístrojovou technikou, která nám umožňuje zpracovat větší množství materiálu v kratším intervalu, a dokážeme vyšetření doplnit širokou škálou metod u závažnějších diagnóz. Automatizace je konečně v našem oboru aktuální a dodavatelé přístrojové techniky se zaměřili na její vývoj.

Víte, že vlastně přihlížíte osudům mnoha lidí?
Zpracováváme materiál ve větším počtu a průvodní list s údaji o pacientovi se zastavuje jen na některých pracovních pozicích. V laboratoři se především soustředíme na číselné označení zpracovávaného vzorku, na vyšetřovací číslo. Nejvíce nahlíží do osobnějších údajů naše kolegyně z administrativního úseku a odečítající lékaři, pro které jsou všechny údaje o pacientovi stěžejní při stanovování diagnózy. Na těchto dvou pozicích je větší kontakt s přímou identitou pacienta, jeho historií a průběhem onemocnění. Diagnózy našeho pracoviště souvisejí s nežádoucí změnou v organismu a liší se pouze stupněm své závažnosti. Výsledky nesdělujeme pacientům, výsledkovou zprávu od nás obdrží pouze žadatel vyšetření, který provádí odběr námi zpracovaného vzorku. Pro laboranta všech odborností je důležité zpracovat kvalitně vyšetřovaný vzorek a umožnit tak diagnostiku onemocnění. Přesná diagnostika pacienta vede k účinnější léčbě, laborant se tedy dobře odvedenou prací podílí na úspěšnosti pacientovi terapie.