ZDRAVOTNÍ TÉMA

Domácí péče prospívá nemocným i jejich rodinám

20. 7. 2015

Agentura Home Care, která vznikla jako doplňková služba Nemocnice Přerov, pomáhá nemocným v jejich domovech již 22 let.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko, archiv Nemocnice Přerov

Padesátiletá žena z Přerova pečuje o svou maminku již třetím rokem. Seniorka byla do svých 70 roků plně soběstačná a žila aktivním životem. Pak se její stav náhle zhoršil. Její diagnózy způsobily částečné ochrnutí pravé ruky a snížení mobility. Poté také došlo k náhlé příhodě břišní a žena musela podstoupit operační zákrok. Ve fázi hojení vznikly komplikace, přičemž došlo k nucenému rozevření rány s nutností převazů každý den na chirurgické ambulanci přerovské nemocnice. Protože se rodina kvůli pracovním povinnostem nemohla o maminku starat 24 hodin a denně jí vozit na převazy, začala dcera zjišťovat možnosti pomoci pro svou matku. Pro její celkový stav a zajištění vhodných podmínek pro hojení rány se naskytla možnost lokálního ošetření kvalifikovanými zdravotními sestrami cestou agentury domácí péče – Home care při Nemocnici Přerov.

„Naše péče byla dceři nabídnuta při ošetření na chirurgické ambulanci a následně schválena praktickým lékařem. Klientku jsme navštěvovali nepřetržitě tři měsíce. Nejprve denně, postupem času, vzhledem k progresivnímu zlepšení rány a zvolené terapii, se frekvence prodlužovala na dvakrát týdně až do úplného zhojení rány,“ říká Renata Dvorská, dispečerka a vedoucí agentury Home care. „Chci poděkovat za péči sester, které si velice vážím. Provádí profesionální výkony s lidským přístupem. Maminčin celkový stav se doma výrazně zlepšil. Rána se vitálně hojí a opět nabírá ztracenou životní aktivitu. Jsem vděčná, že tato služba existuje a nemusíme tak denně dojíždět na chirurgickou ambulanci. Bylo to pro maminku velmi vyčerpávající. Každý den se těší na svou sestřičku s milým úsměvem a vlídným slovem. Za vše jim patří velké díky,“ děkuje padesátiletá žena z Přerova. Péče o nemocné starší lidi v domácím prostředí je velmi náročná po organizační, fyzické i psychické stránce.

Nemocný člověk mnohdy vyžaduje nepřetržitý dohled. Lidé, kteří se o ty nemocné starají, na sebe berou obrovskou zodpovědnost. Pokud celkový stav pacienta vyžaduje zdravotní výkony, rodiny by bez pomoci odborníků zvládaly péči o nemocné jen těžko. Řada nemocných se chce léčit doma, protože v cizím nemocničním prostředí jim například chybí vázičky nebo dečky, se kterými mají spojené prožitky ze svého života. Nemocní někdy zažívají psychické vypětí, trpí pocitem absolutní ztráty soběstačnosti a závislosti na druhých. Někteří lidé, omezení v pohybu kvůli nemoci, často rezignují a svou frustraci si vybíjejí na druhých. „Domácí prostředí, denní kontakt s rodinou a s tím související psychická pohoda je pro nemocné starší lidi k nezaplacení. Proto rodiny využívají služeb agentur domácí péče, přičemž zájem o domácí péči každým rokem roste,“ uvádí Renata Dvorská.

VÝHODY DOMÁCÍ PÉČE
Hlavními výhodami domácí zdravotní péče proti ústavní jsou lepší psychická pohoda pacienta, komplexní péče o pacienta, dostatek času na seznámení nemocného s jeho zdravotním stavem a přístupem k němu, kontakt s rodinou, vyloučení rizika „nemocničních“ nákaz. „Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí zdravotní péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí a je třeba péče odborné. Zdravotní služby indikuje vždy lékař,“ uvádí Renata Dvorská s tím, že s domácí péčí musí souhlasit také praktický lékař. „Na jeho základě se stačí telefonicky dohodnout na první návštěvě zdravotní sestry v domácím prostředí. Podle ošetřujícího lékaře a zdravotního stavu klienta je pak nastavena četnost návštěv,“ doplnila. 

Dostupnost zdravotní péče je nepřetržitá včetně víkendů a svátků, a to od 7:00 do 21:00. Veškeré činnosti provádí kvalifikované zdravotní sestry, které za pacienty jezdí domů v okolí dvaceti kilometrů od základny – Nemocnice Přerov – tedy po městě Přerov a přilehlých obcích. Sestra navštěvuje pacienty u nich doma v čase, který si s nimi či rodinou dohodne. Tato služba je poskytovaná bezplatně ze zdravotního pojištění na základě doporučení ošetřujícího lékaře při propuštění z hospitalizace na dobu 14 dnů, nebo registrujícího praktického lékaře. Umožňuje zkrátit dobu nutného pobytu v nemocnici a nepřerušit potřebný kontakt mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Domácí péče je vhodná pro všechny, kdo trpí chronickými ranami, jsou po operacích, pro diabetiky, kterým je nutné aplikovat inzulín a pro všechny, kteří potřebují zdravotnickou péči v domácím prostředí. 

„Aktivně spolupracujeme s poradnou pro dlouhodobě hojící se rány na chirurgické ambulanci přerovské nemocnice. Dále pak zajišťujeme aplikaci léků včetně podávání terapie a výživy přes podkožní port, aplikujeme léky na tlumení bolesti do epidurálního katétru, provádíme odběry biologického materiálu, pečujeme o močové katétry a žaludeční sondy včetně PEG, tedy sondy zavedené přes stěnu břišní do žaludku,“ vysvětluje Renata Dvorská. Sestry také zabezpečují zácvik pacientů nebo rodinných příslušníků v oblasti aplikace inzulínu, péče o stomie a rehabilitačního ošetřovatelství. „Poradíme, jak pečovat o osoby, které jsou závislé na péči někoho dalšího. Za poplatek zapůjčíme kompenzační pomůcky jako například chodítka, nemocniční lůžka, či zábrany. Z pohledu pacienta provozování takovéto služby znamená především jeho brzké navrácení do domácího prostředí a možnost pokračování v potřebné odborné ošetřovatelské péči v domácnosti,“ sdělila vedoucí agentury.

O AGENTUŘE HOME CARE

Agentura domácí péče vznikla v roce 1993 jako doplňková služba Nemocnice Přerov a dodnes zajišťuje následnou péči o pacienty v jejich vlastním domácím prostředí a zkracuje nutnou dobu hospitalizace. Smyslem a cílem agentury byla pomoc nemocným lidem rychle se vyléčit v jim dobře známém prostředí, tedy doma. Podobný systém domácí zdravotní péče přitom ve vyspělejších zemích už nějaký čas s úspěchem fungoval. „Od zahájení činnosti zajišťujeme následnou péči o pacienty v jejich vlastním domácím prostředí a také zkracuje nutnou dobu hospitalizace. Počet ošetřených pacientů dnes již nemůžeme s přesností určit. Jsme malé oddělení, ale za rok provedeme průměrně okolo 6 000 návštěv,“ říká hlavní sestra přerovské nemocnice Mgr. Zuzana Krčková, která také zajišťuje management agentury. Na začátku vykonávaly ošetřovatelské služby dvě sestry, které se za klienty dopravovaly pěšky, na kole či městskou autobusovou dopravou. Pojišťovnou smluvená územní oblast pro návštěvní službu činila 5 kilometrů od základny, proto 90 procent klientů tvořili obyvatelé Přerova. Po zakoupení motorového vozidla Škoda 120, byla vzdálenost dojezdu prodloužena na 20 kilometrů, která trvá dodnes. Se zvyšující se poprávkou na ošetřovatelskou péči dochází v roce 1997 k navýšení zdravotnického personálu na 5 sester.

 „Od té doby poskytuje péči v domácím prostředí 5 registrovaných všeobecných sester s odbornou kvalifikací – se specializačním i vysokoškolským vzděláním, které si pravidelně rozšiřují vědomosti a kompetence v podobě specializačních kurzů různého zaměření,“ uvádí hlavní sestra s tím, že sestry mají dokončená vzdělání také v oboru komunitní péče a dokončují v oboru managementu. „Tým je dlouhodobě stabilní a zdravotní sestřičky svému poslání věří, pracují srdíčkem. Nedělá jim problém vyrážet za pacienty, ať mrzne nebo panují nesnesitelná vedra. Spolehlivý a stoprocentní přístup k práci je pro ně prioritou a posláním,“ doplnila. V současné době má agentura k dispozici dvě služební auta, která slouží k rychlejší přepravě sester a možnosti většího rozsahu péče. „Pro naše veškeré výkony máme k dispozici moderní vybavení a pomůcky pro zajištění komfortu pacienta. Veškerý materiál nutný k provedení výkonu si zajišťujeme samy a je hrazen ze zdravotního pojištění,“ dodala Mgr. Krčková. Zájemci o služby agentury se mohou informovat telefonicky na čísle 723 398 747 či 723 741 339 nebo přímo v kanceláři Home Care v areálu Nemocnice Přerov.