ZAJÍMAVOSTI

Sociální pracovnice Jana Hendrychová se těší do práce každý den

20. 12. 2017

Pracovnici lounské nemocnice Janu Hendrychovou nejvíce pomáhají rozzářené oči klientů, ať už je důvodem maličkost nebo cokoliv, co zásadně ovlivní jejich život.

Text: redakce / Foto: archiv Nemocnice Louny

Oceněnou zdravotně sociální pracovnici jsme požádali o rozhovor. Proč jste si zvolila práci sociálního pracovníka?
Od dětství jsem věděla, že chci lidem pomáhat, a práce sociální pracovnice zvítězila pro svou pestrost a široký záběr. Jsem přesvědčená, že sociální práce nemůže být stereotypní. Kdo může říci, že se těší každý den do práce?

Pracujete na oddělení sociálních lůžek. Zkuste nám popsat provoz a jakou máte kapacitu?
Oddělení sociálních lůžek poskytuje registrovanou sociální službu v Nemocnici Louny. Jedná se o pobytovou sociální službu určenou osobám, u kterých skončila indikace k další zdravotní hospitalizaci, ale jejich potřeby pro pobyt v domácím prostředí nejsou dostatečně zabezpečeny. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy. Snažíme se o to, aby poskytování služeb bylo pouze dočasné, a společně hledáme řešení, která budou vzhledem ke zdravotnímu stavu, schopnostem i možnostem klienta ta nejvhodnější. Řídíme se tedy naším mottem „Pomůžeme Vám najít cestu k Vašemu domovu“. Klientům poskytujeme podporu především při zajištění stravy, zvládání běžných úkonů péče a rozvíjení dovedností v oblasti sebeobsluhy. Kapacita naší sociální služby je 45 uživatelů. Děláme vše pro to, aby naši klienti mohli žít plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem.

O jakou klientelu se staráte? Jsou to lidé nemohoucí, po úrazech?
Převážnou část klientů naší sociální služby tvoří lidé přicházející z oddělení následné péče Nemocnice Louny. Jedná se především o klienty seniorského věku s lehkou, středně těžkou či úplnou závislostí na péči druhé osoby, v některých případech i o mladší osoby se zdravotním postižením.

Co vše musí klient splňovat, aby mohl využívat služeb vašeho oddělení?
Sociální službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením starším 27 let a seniorům, kteří potřebují dopomoc v péči o vlastní osobu a tuto péči momentálně nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci či blízcí, ani jiná sociální služba. Pokud má takový člověk zájem o poskytování naší sociální služby, stačí vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby, která je k dispozici na našich webových stránkách nebo u sociální pracovnice. Jestliže máme volné místo a společně se dohodneme na podmínkách, za kterých bude sociální služba poskytována, uzavřeme s žadatelem písemnou smlouvu a zahájíme poskytování sociální služby.

Jak náročná práce je na oddělení pro Vás, pro personál?
Samotná práce je sice náročná, protože se v ní setkáváme s nejrůznějšími lidskými příběhy, na druhou stranu je však velmi inspirující, člověk se při ní naučí odlišovat důležité věci od těch nepodstatných a často si začne vážit toho, co do té doby považoval za samozřejmé. Chtěla bych tímto poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za kvalitní poskytování sociální služby našim uživatelům.

Máte stabilizovaný tým?
Smysl pro týmovou práci je jedním ze základních předpokladů kvalitního poskytování sociální služby. Náš nejužší tým tvoří pracovníci v sociálních službách, kteří pomáhají klientům s oblékáním, s jídlem, s hygienou, s náplní volného času. Dále pak sociální pracovnice, která pomáhá klientům nalézt dlouhodobé řešení jejich nepříznivé životní situace, pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí. Tým je doplněn o všeobecné sestry, které klientům poskytují zdravotní péči, a sanitáře, který pomáhá v provozu sociální služby.

Jaké vlastnosti se podle Vaší zkušenosti nejvíce hodí sociálnímu pracovníkovi?
Trpělivost, umění komunikace a hlavně naslouchání. Klient nejlépe ví, co je pro něj dobré. My jsme tam pro to, abychom klientovi pomohli najít cestu.

Představte si, že Vás začínající kolega/kolegyně žádá o radu, na které tři věci si má dávat při práci sociálního pracovníka největší pozor. Co byste mu/jí poradila?
Je zapotřebí respektovat lidskou důstojnost a autonomii každého člověka, neslibovat nesplnitelné a nepodsouvat uživateli svůj názor.

Jaké vybavení mají klienti k dispozici na pokojích?
Převážná část našich klientů je ubytována ve dvoulůžkových pokojích. Oddělení však disponuje i pokoji jednolůžkovými a vícelůžkovými. Každý pokoj je vybaven elektrickou polohovací postelí, v případě potřeby antidekubitní matrací, nočním stolkem, jehož součástí je i jídelní stolek, signalizačním zařízením sloužícím klientům k přivolání pomoci, televizorem, nočním stolkem a skříňkou k uložení osobních věcí. Klienti samozřejmě mají možnost přinést si své oblíbené věci jako fotky, obrázky, oblíbený polštář, vázičky či jiné drobnosti, které jim ještě více zpříjemní prostředí sociální služby.

Pobyt na Vašem oddělení si klienti hradí sami?
Klient sociální služby si hradí stravu a ubytování ze svého příjmu. V případě, že by po zaplacení stanovené úhrady nezůstaly klientovi finance na zaplacení léků, hygienických potřeb a podobně, využíváme možnosti spoluúčasti rodiny klienta na úhradě. Klient si také hradí poskytovanou péči. K tomu mu slouží příspěvek na péči, který vyplácí Úřad práce.

Jaké aktivity pro Vaše klienty připravujete?
Program aktivizačních činností zajišťuje naše aktivizační pracovnice. Naším společným cílem je udržet, popřípadě i zlepšit psychický a fyzický stav našich klientů. Aktivizační program vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů. Jedná se tedy o různé hudební a pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, vzpomínkové aktivity, společenské akce k významným dnům v roce a nyní i velmi oblíbená a žádaná canisterapie.

Co je rozhodující, aby klient ukončil pobyt na Vašem oddělení?
Poskytování sociální služby je ukončeno zpravidla uplynutím doby sjednané ve smlouvě. Naším společným cílem je, aby klient odcházel buď do domácího prostředí, které je přizpůsobeno jeho specifickým potřebám, a to i s případným přispěním terénních či ambulantních sociálních služeb, nebo začal využívat jinou pobytovou sociální službu dlouhodobého charakteru. Poskytování sociální služby lze také ukončit na základě dohody smluvních stran či výpovědí smlouvy.

Mohou se k Vám lidé vracet opakovaně a jsou takoví?
Není ojedinělé, že v průběhu poskytování naší sociální služby se zdravotní stav klienta zlepší natolik, že se klient vrátí do svého domácího prostředí. Po uplynutí různě dlouhé doby, někdy i v řádu let, se však v důsledku zhoršení zdravotního stavu klient opět ocitne v situaci, kdy potřebuje naši pomoc, kterou mu samozřejmě rádi poskytneme.

Co Vás ve Vaší práci povzbuzuje, co Vám nejvíce pomáhá, z čeho čerpáte pro svou práci energii?
Rozzářené oči našich klientů. Ať už je důvodem maličkost nebo cokoliv, co zásadně ovlivní jejich život. V ten moment vždycky vím, že moje práce má smysl. A bez čeho by to nešlo? Bez mojí rodiny, pevného objetí, lásky a podpory mých nejbližších.