ZAJÍMAVOSTI

Platformu pro vědu, výzkum a inovace tvoří společnost AGEL Research

25. 9. 2015

Loni založená společnost AGEL Research stihla během jediného roku zahájit práci na dvacítce vědecko-výzkumných a inovačních projektů.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv AGELu

Loni založená společnost AGEL Research se zaměřuje na oblast vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání v biomedicíně. Během jednoho roku AGEL Research stihl zahájit práci na dvacítce vědecko-výzkumných a inovačních projektů. Ačkoliv se jedná o jednu z mladších společností skupiny, výčtem svých aktivit rozhodně nezaostává. „V rámci své činnosti primárně usilujeme o naplňování strategie společnosti AGEL ve vědecko-výzkumné a inovační oblasti. Konkrétně tedy monitorujeme a vyhledáváme příležitosti pro realizaci vědy, výzkumu a inovací ve skupině AGEL. Dalším z našich cílů je pak vytvořit odborným pracovištím ve všech společnostech maximální administrativní podporu při vědecko-výzkumných aktivitách,“ popisuje rozsah činnosti společnosti předsedkyně představenstva AGEL Research Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová s tím, že při této práci nejde zdaleka jen o ekonomickou efektivitu, ale především o vědecké přínosy a inovace v léčebných, ale i jiných procesech a jejich rychlé zavádění do praxe. 

Činnost AGEL Research pokrývá oblast vědecko-výzkumných projektů, klinických studií a vzdělávacích akcí, včetně zpracovávání vědeckých informací. Velmi úzce přitom společnost spolupracuje se Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL, který Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR zařadila na počátku roku 2015 mezi oficiální Výzkumné organizace. Intenzivně se pak také AGEL Research snaží zajistit financování a podporu vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Cíle společnosti jsou přitom již v počátcích vysoké. „Naším cílem a snahou je zajistit vnímání skupiny AGEL jako špičkového vědecko-výzkumného, inovačního i vzdělávacího centra, a zároveň realizovat projekty, které budou přispívat ke zkvalitnění poskytované péče a rozvoji lidských zdrojů.

V otázce rozvoje oblasti vědy a výzkumu přitom nelze opomenout důležitost vzájemné kooperace nejen v rámci skupiny AGEL, ale zejména také s externími českými i zahraničními subjekty. A přestože fungujeme teprve jediný rok, troufám si říci, že se nám toto všechno daří,“ doplnila Kateřina Murtingerová. Během prvního roku své činnosti zahájil AGEL Research práci na dvaceti významných vědecko-výzkumných a inovačních projektech. Jde o projekty různého rozsahu a v různých biomedicínských oblastech, kde nejvýznamnější roli sehrává především oblast personalizované pharmakogenomiky (která studuje celý lidský genom a jeho ovlivnění léčivým přípravkem) a proteomiky (zabývající se hromadným studiem proteinů a jejich vlastností). Vedle výzkumných projektů také AGEL Research administruje klinické studie, kterých v současné době ve skupině AGEL aktivně probíhá 45, a spolu se Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL spolupracuje na vedení i administrování vzdělávacích akcí.

Pozadu pak společnost AGEL Research rozhodně nezůstává ani v otázkách získávání financí. „V oblasti možností financování výzkumných projektů se náš tým intenzivně věnuje především využití programu Horizont 2020, tedy dotačního titulu Evropské komise pro podporu výzkumu a inovací, který je nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni. Z aktivit, které jsme s týmem AGEL Research během naší krátké existence stihli zrealizovat, stojí za zmínku například projekt MAGIC zaměřený na telerehabilitaci osob po prodělané mozkové mrtvici, který povede pacienty k aktivní péči o vlastní zdraví za použití inovativních technologií. Financování tohoto projektu, kterého se za skupinu AGEL účastní primář Daniel Václavík z Vítkovické nemocnice, bylo Evropskou komisí již odsouhlaseno. 

Z dalších projektů, na kterých jsme v rámci programu Horizont 2020 pracovali, můžeme zmínit projekt PanaCea zaměřený na prevenci vzniku komorbidních onemocnění nebo projekt CAPNOWAVE, zaměřený na efektivnější využití kapnografických křivek, vedený Universitaetsklinikum Wuerzburg. Stejně tak jsme se angažovali v projektu QVANTUM zaměřeném na zlepšení duševního zdraví stárnoucí populace. Zde ale stále čekáme na vyhodnocení žádosti Evropskou komisí,“ přibližuje konkrétní projekty Kateřina Murtingerová a dodává, že své aktivity společnost rozvíjí i na poli českého výzkumu, a to například ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Lékařskou fakultu UP v Olomouci, Univerzitou Karlovou v Praze a dalšími významnými pracovišti základního i aplikovaného výzkumu. „Naše aktivity směřují také k přímé podpoře zaměstnanců ve skupině AGEL, kteří mají zájem o publikační činnost a o zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit. Naším cílem je vytvořit základnu vlastních vědecko-výzkumných pracovníků a v maximálně míře realizovat vědu a výzkum uvnitř skupiny,“ dodává Kateřina Murtingerová.