Významné události

AGEL a 1. lékařská fakulta UK stvrdili společnou budoucnost v praxi i ve vědě

4. 2. 2018

Společnost AGEL a zástupci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy stvrdili podpisem memoranda spolupráci v klinické praxi i akademické medicíně.

Text: redakce / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Na jedné straně stál záměr 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) ukázat studentům medicínu každodenní praxe, na straně druhé hledala naše skupina cestu k dalšímu rozvoji akademické medicíny. Výsledkem je rozšíření klinické základny fakulty, a tím také více praxe pro mediky, i vzájemná spolupráce na významných vědeckých projektech, které dávají šanci také lékařům z okresních nemocnic sáhnout si na akademickou medicínu. Partnerství obou silných institucí z hlediska dlouhodobé perspektivy a dynamiky rozvoje medicíny přispívá k dalšímu zvyšování kvality péče o pacienty i přípravy budoucích lékařů. Akademická medicína spojuje nejen výuku mediků a výchovu lékařů specialistů, ale i přípravu budoucích učitelů lékařství, tedy vědecko-pedagogicky připravených docentů a profesorů. K tomu potřebuje zázemí špičkové klinické medicíny – nemocnic a ambulantních provozů s dostatkem pacientů – a zároveň musí mít také špičkové experty a silná konkurenceschopná pracoviště biomedicínské vědy, vybavená laboratořemi a moderními technologiemi pro výzkum a vývoj. 

„1. LF UK, největší lékařská fakulta a vědecky jedno z nejproduktivnějších pracovišť na poli biomedicíny v ČR, trvale pracuje na rozvoji všech těchto‚ komponent akademické úspěšnosti‘. Proto aktivně rozšiřuje jak svou klinickou základnu, tak síť vlastních i externích vědeckých pracovišť a institucí. Aktivní přístup v této oblasti je dvojnásob důležitý v době, kdy má financování našeho medicínského školství stagnující tendenci,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Jak děkan Šedo dále dodává, partnerství významné akademické instituce a soukromého poskytovatele zdravotní péče v prostředí veřejného zdravotnictví umožnil fakt, že akademická medicína je trvalou součástí dlouhodobé strategie společnosti AGEL, na rozdíl od většiny nefakultních a zejména nestátních poskytovatelů léčebné péče. Již 15 let funguje ve skupině AGEL interní vědecká agentura a od roku 2010 zde pracuje vědecká rada, která má podstatné zastoupení odborníků právě z 1. LF UK. AGEL je zase recipročně zastoupen ve vědecké radě fakulty. Obě instituce na této platformě spolupracují na strategii vědecké práce, konkrétních společných vědeckých projektech, při organizaci sympozií určených pro doktorandy a přípravě kongresu AGEL pro klinické odborníky, každoročně pořádaného v Olomouci. „Navázáním spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy začíná nová éra příležitostí vzdělávání v českém zdravotnictví. 

Společnost AGEL nabídne studentům v našich dvanácti nemocnicích v Česku a deseti na Slovensku řadu pracovišť pro jejich praxe, odborné vzdělávání i vědecký výzkum. V síti našich nemocnic jsou špičková oddělení, kde se budou seznamovat s nejmodernějšími postupy a získávat nejaktuálnější zkušenosti z jednotlivých oborů. Velmi si vážíme toho, že naše nemocnice, pracoviště a naši zaměstnanci pomohou k vzdělávání budoucích lékařů a lékařek, kteří jsou dnes tolik potřební. Díky síti našich nemocnic nabídneme budoucím medikům po jejich promoci řadu zajímavých pracovních míst v Česku i na Slovensku,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH. Klinické zázemí společnosti AGEL umožňuje studentům 1. LF UK během praxí v nemocnicích řetězce ukázat v maximální možné šíři nejen medicínu denní praxe, ale i špičková pracoviště typu Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí či Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín. Medici ze Slovenska zase uvítají možnost praxí na slovenských pracovištích – např. na Klinice popálenin a rekonstrukční medicíny v Košicích nebo na onkologickém pracovišti Všeobecné nemocnice s poliklinikou Levoča. Lékaři z nemocnic naší skupiny získávají díky spolupráci s 1. LF UK přímý kontakt na akademickou medicínu včetně možnosti zapojit se do vědecké práce a doktorských studií, vedoucích k přípravě nových špičkových odborníků.