Personalisté informují

Projekt měl za cíl zvýšit šance žen

9. 3. 2015

Cílem projektu bylo zvýšit šanci žen – manažerek na zapojení se do řídicích a rozhodovacích procesů ve zdravotnictví.

Text: redakce

Společnost AGEL realizovala díky příspěvku z Evropského sociálního fondu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost další projekt, tentokrát zaměřený výhradně na ženy – manažerky AGELu. Projekt měl za cíl zvýšit jejich šanci na zapojení se do řídicích a rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Projekt, s názvem Komplexní program pro postup žen – manažerek, vycházel ze šetření, z něhož bylo zřejmé, že nemocnice vykazují nízké procento žen v TOP a středním managementu. Cílem projektu byla nejen snaha o zvýšení zastoupení žen ve vedoucích postech, ale také to, aby se priorita, tedy rovné příležitosti žen a mužů, dala realizovat v praxi a zároveň měl také pomoci účastnicím slaďovat rodinný i pracovní život. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví měli být tímto projektem motivováni k za-vádění prozaměstnaneckých opatření formou kariérových plánů a manažerských databází s cílem usnadnit ženám přístup na vedoucí pozice. Pro posílení vazby na změnu by mělo být vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro seberealizaci žen, které dnes obtížně kombinují rodinu a práci.

„Ženy prošly programem Základní znalostní výbava manažerky a mohou se obracet na osobního profesního poradce. Proškoleni byli také interní poradci pro oblast rovných příležitostí. Aktivity projektu vycházely z reálných potřeb zaměstnaných žen a v rámci projektu bylo v horizontu dvou let podpořeno a zařazeno do vzdělávacích kurzů 80 osob,“ doplnila program personálně organizační manažerka společnosti AGEL Bc. Kateřina Kyselá, MBA. Projekt ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL probíhal až do listopadu loňského roku. Se zapojováním žen do řídicích a rozhodovacích procesů souvisí především již zmíněná gender problematika, tedy problematika rovných příležitostí. K tomuto tématu společnost AGEL uspořádala v květnu a v říjnu loňského roku dvě plánované konference s názvem Gender. Cílem těchto akcí bylo informovat veřejnost a subjekty ze zdravotně sociální sféry o genderu a dále o možnostech kariérového postupu žen a problematice rovných příležitostí.

Konference byly určeny odborníkům v oblasti rovných příležitostí, vedoucím pracovníkům v oblasti zdravotní i sociální péče, personalistům, zástupcům a učitelům středních i vysokých škol, úřadům práce a zástupcům cílové skupiny. Obsahově konference navazovaly na proběhlý workshop, jehož program byl rozdělen na čtyři nosná témata. Účastníci a účastnice tohoto workshopu měli možnost získat zpětnou vazbu pomocí testování svých postojů k diskutovaným otázkám. V průběhu konferencí zaznělo osm příspěvků od odborníků z oblasti gender, jejichž garantem byla expertka pro rovné příležitosti Mgr. Dagmar Mega. Konference byly ukončeny moderovanými diskuzemi, kde byly prezentovány zajímavé příklady tzv. dobré praxe a taktéž byly shrnuty dotazy z webového fóra projektu, umístěného na adrese www.agel.cz.