Personalisté informují

AGEL se podílí na univerzitním vzdělávání budoucích zdravotníků a lékařů

10. 9. 2013

Spolupráce společnosti AGEL s Lékařskou fakultou a Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci trvá již několik let.

Text: Bc Radka Baková, Mgr. Nina Peloušková, Ph. D.

Vzájemná spolupráce nespočívá pouze v zajištění praxí studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP na pracovištích jednotlivých zařízení skupiny AGEL. „Našim cílem je rovněž spolupracovat v oblasti vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti. Spolupracujeme tedy rovněž na úrovni postgraduálního specializačního a doktorského vzdělávání. Někteří přední odborníci Lékařské fakulty, jako například doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., jsou také členy vědecké rady společnosti AGEL,“ popisuje hlavní cíle vzájemné spolupráce výkonná ředitelka společnosti AGEL Ing. Iveta Ostruszková.

PRAXE V AGELU

Studenti bakalářských a magisterských oborů Fakulty zdravotnických studií UP mohou praxi v zařízeních skupiny AGEL vykonávat v průběhu celého akademického roku. Praxe probíhá vždy pod vedením školitele, který práci studenta organizuje a kontroluje a rovněž poskytuje odborné konzultace. „Zájemcům, kteří u nás vykonávají praxi, zajišťujeme rovněž stravování formou obědů v zaměstnanecké jídelně a v některých případech i ubytování, a samozřejmostí je zajištění potřebných ochranných pomůcek,“ doplňuje Iveta Ostruszková s tím, že společnost AGEL rovněž umožňuje studentům na svých pracovištích provádět nejrůznějších výzkumná šetření pro bakalářské, magisterské i dizertační práce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A jak je se spoluprací spokojena Lékařská Fakulta (LF) a Fakulta zdravotnických věd (FZV) Univerzity Palackého, jsme zjišťovali přímo od proděkanky pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph.D., a děkana LF prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., kterým jsme položili několik otázek.

 

Paní proděkanko, co si nejvíce chválíte na spolupráci mezi FZV a AGELem?

Osobně velmi oceňuji vstřícnost AGELu v oblasti realizací odborných praxí studentů. Zkušenosti studentů s průběhem praxí jsou vesměs pozitivní, kladně hodnotí ochotu pracovníků se jim věnovat a předávat jim své zkušenosti. Jen velmi malá část studentů přichází s výhradami a negativními zážitky. Byla jsem mile překvapena zájmem a návrhy představitelů vedení společnosti MUDr. Filipa Horáka, MBA a Ing. Ivety Ostruszkové, MBA, na další prohloubení vzájemné kooperace. Tato spolupráce se aktuálně rozšiřuje v rámci Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), pro kterou byla vypsána nová témata pro studenty naší fakulty. Doufám, že tato aktivita dojde naplnění.

A jaké oblasti spolupráce by se mohly ještě více rozvinout?

Určitě by se dala vylepšit organizace tzv. manažerských praxí u navazujících magisterských studijních oborů Management zdravotnictví a Ošetřovatelská péče v interních oborech. Více by se také dala rozvinout spolupráce v oblasti realizace výzkumných aktivit, provádění různých šetření a průzkumů např. v rámci výzkumných diplomových prací. Výsledky těchto šetření by mohly být svým způsobem pro nemocnice přínosné a studentům by bylo umožněno splnit povinnosti související s ukončením studia.

 

Pane děkane, jak byste ohodnotil kvalitu spolupráce mezi společností AGEL a Vaší fakultou?

Spolupráce mezi Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a společností AGEL je na velmi vysoké a kvalitní úrovni, za kterou bych rád poděkoval. Naše vzájemné vztahy lze charakterizovat na několika stupních. První oblastí spolupráce je výuka a praxe studentů fakulty ve zdravotnických zařízeních společností AGEL. Jedná se nejen o prázdninové praxe, ale i o standardní výuku v průběhu akademického roku. Další sféra naší spolupráce je vědecko-výzkumná a budu velmi rád, pokud se bude tato oblast dále rozšiřovat. Považuji za důležité, že zástupci Lékařské fakulty Univerzity Palackého a společnosti AGEL jsou navzájem zastoupeni v našich vědeckých radách a domnívám se, že i toto svědčí o bohaté a prospěšné spolupráci.

V čem vidíte hlavní přínos této spolupráce pro studenty?

Jako příklad lze uvést výuku infekčního lékařství v nemocnici Prostějov nebo stáže studentů VI. ročníku ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii a porodnictví. Stávající systém organizace VI. ročníku definuje povinnost studentů absolvovat praktickou výuku ve Fakultní nemocnici Olomouc, Vojenské nemocnici Olomouc a současně v dalším zdravotnickém zařízení, především v nemocnicích společnosti AGEL. Tento systém zaručuje, že se studenti seznámí nejméně s třemi nemocnicemi a komplexním rozsahem nemocniční péče. Jsem přesvědčen o prospěšnosti tohoto přístupu nejen pro studenty, ale i pro zdravotnická zařízení, kde studenti LF UP absolvují svou praxi. Absolventi naší fakulty začínají vykonávat praktickou medicínu v mnoha zdravotnických zařízeních a právě v průběhu praxe je možné se již předem seznámit s budoucím zaměstnavatelem a pracovištěm, kam po promoci nastoupí.