Personalisté informují

Sociální program – zaměstnanecké benefity 2013

11. 4. 2013

Rekondiční pobyty pořádány AGELem a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou během dvou let využilo 880 zaměstnanců z celé naší skupiny.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková

Za efektivní nástroje pro získávání, stabilizaci a motivaci zaměstnanců jsou v pracovně právních vztazích zaměstnanecké benefity (výhody). Zaměstnanecké benefity jsou tedy aktivity, požitky, či služby, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům a zahrnuje je do svých nákladů. Mezi tyto benefity nejčastěji zaměstnavatelé řadí: příspěvky na životní či penzijní pojištění, příspěvky na sportovní a kulturní aktivity, na stravování, na dětskou rekreaci, na rekondice zaměstnanců či poradenství zaměstnancům v sociálně - právní oblasti. Zaměstnavatelé je poskytují formou poukázek či příspěvků. Obvykle jsou podmínky pro poskytování těchto benefitů i samotné benefity podchyceny v Sociálním programu zaměstnavatele či v jiných interních směrnicích společnosti zabývající se sociální politikou a nepochybně se jedná o klíčové dokumenty v každé společnosti. Téměř devět tisíc zaměstnanců skupiny AGEL využívá řadu zaměstnaneckých výhod. Na vše kolem benefitů jsme se zeptali ředitelky útvaru personálně právních vztahů Ing. Ivety Ostruszkové, MBA.

O jaké benefity byl v uplynulém roce ve skupině AGEL největší zájem?

Skupina AGEL aktualizuje spektrum zaměstnaneckých benefitů a to v souladu s Holdingovou kolektivní smlouvou a s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců. V roce 2012 byl největší zájem ze strany zaměstnanců o dodatečný pátý týden dovolené, který poskytuje zaměstnavatel, a také o příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, kdy zaměstnavatel zpravidla přispívá za konkrétních podmínek na jedno odebrané jídlo denně. Zaměstnavatelé umožňují stravování pro své zaměstnance, buď ve svých závodních jídelnách, nebo zabezpečují stravování jiným způsobem, například dovozem stravy či poukázkami SODEXO.

Dalším ze zajímavých sociálních benefitů byl z pohledu zaměstnanců zájem o vzdělávání.  Vzdělávání je kontinuální, neustále se opakující proces a v naší skupině vychází ze zásad koncepce vnitrofiremního vzdělávání. Tato koncepce sleduje cíle a strategii vzdělávání a opírá se o pečlivě zjištěné organizační potřeby zaměstnavatele. Kontinuální a systematické vzdělávání zaměstnanců má prokazatelný vliv nejen na jejich výkonnost, úspěšnost, ale také na spokojenost a vysokou efektivitu odváděné práce. Podporu vzdělávání je nutno chápat jako součást osobního růstu zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců má mnoho předností a zejména zvyšuje sociální jistoty zaměstnanců. Vzdělávání a vysoce kvalifikovaní lidé, kteří neustále obnovují a rozšiřují své znalosti, jsou předpokladem úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy. To, že se v naší společnosti tato oblast vyvíjí správným směrem, svědčí také ocenění, které skupina AGEL získala v loňském roce a to absolutní prvenství v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku 2012 v rámci České Republiky a Zaměstnavatel roku 2012 v rámci Olomouckého kraje.

Řada firem v současné krizi radikálně snižuje či ruší benefity. Jak je to v AGELu a co nabídnete zaměstnancům za novinky v rámci benefitů pro rok 2013?

Vedení společnosti AGEL řeší otázky sociálního rozvoje dohodou se sdruženou odborovou organizací AGEL prostřednictvím kolektivního vyjednávání, jehož výsledky jsou zakotveny v holdingové kolektivní smlouvě. Tato smlouva je uzavřena na roky 2010-2013 a řeší mimo jiné i oblasti sociálního programu a pracovní podmínky zaměstnanců.

Cílem vedení společnosti není snižování benefitů ba naopak, snažíme se reagovat na vnější vlivy a přizpůsobujeme dosud poskytované benefity novým podmínkám. Proto jsme pro letošní rok 2013 přistoupili ke změně v rámci sociálního programu a nově bude zaměstnavatel přispívat zaměstnancům na životní pojištění. Podmínky jsou stanoveny v dodatku číslo 3 holdingové kolektivní smlouvy a v jednotlivých podnikových kolektivních smlouvách společností v rámci skupiny AGEL.

Dovolím si stručnou charakteristiku zmiňovaného benefitu, který se nám podařilo dojednat s Českou podnikatelskou pojišťovnou prostřednictvím společnosti SATUM CZECH. Jedná se speciální program, který je určen výhradně zaměstnancům skupiny AGEL a jde o příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění jako formu doplňkového spoření k důchodu. Příspěvek zaměstnavatele bude poskytován do investičního životního pojištění EVOLUCE. V případě EVOLUCE není potřeba participace zaměstnance, to znamená, že není nutné, aby si zaměstnanec sám na toto životní pojištění přispíval. EVOLUCE nabízí garantované zhodnocení ve výši minimálně 2,4 procenta. V případě zřízení mimořádného účtu je možné realizovat mimořádné vklady a výběry. Pro naše zaměstnance je možné také využít zkrácení pojistné doby a případné dřívější výplaty pojistného plnění při dožití.

Velmi důležitou roli hraje vzdělávání zaměstnanců. Jak a na co přispívají zaměstnavatelé v rámci skupiny AGEL?

Účast na vzdělávacích akcích probíhá v pracovní době a zaměstnavatelé uvolněním z výkonu práce umožní zaměstnanci dostupnost vzdělávání. Mohou také přispívat na vzdělávání svých zaměstnanců úhradou příspěvků, poplatků za registrace na akce, proplácením cestovného, stravného, případně dalších nákladů vzniklých s účastí na vzdělávací akci. Proto je firemní vzdělávání chápáno jako jedna z firemních výhod.

Vlastní vzdělávací proces je nastaven dokumentem Koncepce vzdělávání skupiny AGEL, který odráží současné trendy v oblasti vzdělávání a je součástí personální strategie a je spojen s dlouhodobými cíli společnosti s využitím synergických efektů. V našich společnostech rozlišujeme dvě základní kategorie:

  1. celoživotní vzdělávání, které zahrnuje vzdělávání po celou dobu výkonu povolání.
  2. vzdělávání specializační, které je cíleně zaměřeno k získání konkrétní úrovně znalostí a dovedností v oboru tak, aby bylo možno tyto nabyté znalosti a dovednosti předepsaným způsobem (atestací) ověřit a získat diplom o specializované způsobilosti.

Součástí Koncepce vzdělávání jsou i jazykové kurzy, na které skupina AGEL přispívá svým zaměstnancům a které zaměstnanci absolvují po pracovní době. V rámci skupiny AGEL probíhá výuka anglického, německého, polského a ruského jazyka a kurzy navštěvuje celkem 210 zaměstnanců.

Již dva roky nabízíte zaměstnancům rekondiční pobyty? Je o ně zájem?

Ano, o rekondiční krátkodobé pobyty je ze strany zaměstnanců obrovský zájem. Od dubna 2011 první zaměstnanci skupiny AGEL využili možnost relaxace, kterou jim přinesly čtyřdenní léčebné pobyty. Díky tomuto zaměstnaneckému benefitu, který umožňuje uzavřená smlouva mezi společností AGEL a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, rekondiční pobyty během dvou let využilo 880 zaměstnanců z celé naší skupiny AGEL. Pro načerpání nových sil a relaxaci byly vybrány léčebné domy – Hubert v Luhačovicích, Lázně Teplice nad Bečvou, Nestátní zdravotnické zařízení Odra a Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. Poukazy jsou přidělovány zaměstnancům interními komisemi, které byly sestaveny k tomuto účelu u všech zaměstnavatelů v rámci skupiny AGEL. Zásadním kritériem pro poskytnutí poukazu je náročnost výkonu povolání konkrétního zaměstnance.

Svou roli hraje i to, jak se společnost stará o děti a vnoučata zaměstnanců. Letos počtvrté uspořádáte letní tábor a v zimě se uskutečnil ve Valči na Slovensku již druhý ročník zimního táboru. Proč děláte tyto tábory, jejichž organizace a následná realizace je dosti náročná?

Dětské rekreace patří mezi další zaměstnanecký benefit, který je součástí sociální politiky. Pro děti a vnoučata našich zaměstnanců připravujeme další ročník dětského letního tábora plného her, legrace a krásných zážitků v Rapotíně u Velkých Losin, který potrvá stejně jako vloni 14 dnů. V loňském roce se zúčastnilo letního tábora ve dvou turnusech zhruba 120 dětí. Letos ve dnech od 31. 1. až 3. 2. se uskutečnil 2. ročník dětského zimního tábora ve Valčianské dolině, kterého se zúčastnilo 37 dětí.

Příprava a realizace dětských rekreací je organizačně i provozně velice náročné, protože musíme vymyslet náplň pro všechny věkové kategorie účastníků táborů a to do každého počasí. Během dětských rekreací klademe velký důraz také na bezpečnost a ochranu dětí. Skupina AGEL v rámci sociálního rozvoje také pravidelně organizuje tzv. Firemní hry a další aktivity.

V České republice je málo firem, které nabízí jako benefit firemní školku. Říká se, že je to velmi složité a nákladné. Proč jste se rozhodli zaměstnancům Vítkovické nemocnice zřídit tuto firemní školku. A neuvažujete i o jiných nemocnicích?

Svou firemní zaměstnaneckou školku vybudovala Vítkovická nemocnice za účelem sladění rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. V roce 2011 byla školka ve Vítkovické nemocnici skutečně otevřena díky dotačnímu programu v rámci projektu výzvy číslo 54, přičemž celý projekt nese název Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Nejdříve společnost Vítkovická nemocnice uskutečnila dotazníkové šetření zájmu o tento nadstandardní benefit mezi svými zaměstnanci. Z průzkumu vyšlo najevo, že zájem o školku, která by byla umístěna přímo v areálu nemocnice, je značný a odpovídá rámcově kapacitě 24 dětí. Vzhledem k velkému počtu žen mezi zaměstnanci bylo od počátku pomýšleno na poskytování péče o děti od asi 3 let tak, aby školka umožnila v případě zájmu brzký anebo částečný návrat mladých maminek či tatínků, pečujících o děti, zpět do zaměstnání. Provozní doba byla taktéž od počátku plánována celoročně, nadstandardně od 6.00 do 19.00 hodin tak, aby pokryla celou ranní i odpolední směnu. Školka může fungovat i během soboty, ale zatím po tomto provozu není patřičný zájem.

Byla vybudována krásná školka s hernou – tělocvičnou, ložnicí, jídelnou a venkovním dětským hřištěm. Školka je moderně vybavena a splňuje všechny požadavky pro předškolní vzdělávání. O děti pečuje kvalifikovaný personál, který uplatňuje moderní trendy ve výchově a vzdělávání. Prostředky, které Vítkovická nemocnice získala z ESF, jsou čerpány především na provozní výdaje. Náklady na rekonstrukci a dovybavení investovala samotná Vítkovická nemocnice a.s. ze svých příjmů. Společně s Vítkovickou nemocnice vypracovaly žádost o tento projekt i Šumperská nemocnice a Středomoravská nemocnice, bohužel tyto dvě již se svou žádostí neuspěly. Nicméně našim zájmem je nadále tyto aktivity podporovat a participovat při zpracovávání projektových žádostí s dalším zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL. Zájem o mateřskou školku projevila také Nemocnice Nový Jičín a myslím, že se najdou další zaměstnavatelé ve skupině, kteří případnou novou výzvu zváží a využijí.

A co příspěvky v případě životních výročí, narození dítěte, svatby a dále také odměny za pracovní jubilea?

V souladu s holdingovou kolektivní smlouvou zaměstnavatel poskytuje v rámci sociálního programu odměny při životním výročí, odměny věrnostní a stabilizační.

Přemýšlelo vedení společnosti, zda benefitní systém v AGELu je efektivní a má na vaše zaměstnance motivující vliv?

Proces vyhledávání, náboru a poté i udržení kvalitního zaměstnance představuje pro firmy v posledních letech nelehký úkol. Rozhodování potenciálních zaměstnanců o výběru firmy ovlivňuje nejen její dobrá pověst či platové podmínky, ale stále častěji i benefity, které firma nabízí. Firemní benefity jsou v dnešní době faktor, který má výrazný vliv při volbě zaměstnavatele ale také v konkurenčním boji a v udržení pozice společnosti na trhu práce a její prestiž. Firmy tím projevují zájem o to, aby zaměstnanci byli náležitě motivováni a spokojeni.

Myslíte si, že benefity vůbec mají význam?

Sociální benefity  mají různorodou podobu a jejich poskytování závisí na ekonomických možnostech zaměstnavatele. Sociální program organizace deklaruje, jak zaměstnavatel pečuje o své zaměstnance. Je součástí personální politiky s cílem působit na stabilizaci zaměstnanců, zlepšit pracovní podmínky a přispívat k personálnímu rozvoji. Domnívám se, že pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců je velice důležité mít celou řadu sociálních benefitů, které poskytuje společnost svým zaměstnancům.

A poslední otázka. Připravujete nějaké nové programy pro zaměstnance v letošním roce?

Ano ve spolupráci s firmou BICORN připravujeme pro zaměstnance program úspor pod názvem „AGEL BEZPEČNÝ a SPOŘIVÝ DOMOV“. Cílem tohoto programu je nabídnout zaměstnancům skupiny AGEL úsporu na elektřině, plynu a další bonusy. Více informací o tomto programu se můžete dočíst na této straně.