VNsP Levoča

Nemocnica zavádza nové liečebné a vyšetrovacie metódy v chirurgii

21. 10. 2015

Noví špecialisti: „Okrem štandardnej a tzv. „vlhkej“ terapie zavádzame v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied aj terapiu larvami a začíname pracovať aj v oblasti ozónoterapie rán“.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archiv MUDr. Edwarda Huľa, PhD., a MUDr. Ľubomíra Strelky, PhD.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča zavádza spektrum liečebných a vyšetrovacích metód v chirurgii. Chirurgický tím levočskej nemocnice posilnili dvaja špecialisti, MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., a MUDr. Edward Huľo, PhD., ktorí svoje pôsobenie zahájili liečbou chronických rán pre pacientov z celého regiónu. Noví lekári už začali zavádzať aj najnovšie techniky operačných zákrokov u onkologických ochorení tráviaceho traktu (zhubné nádory hrubého čreva, žalúdka, pankreasu), ale aj operácie pre nezhubné ochorenia (laparoskopiu žlčníka, prietrží (pruhu), refluxnej choroby pažeráka, odstránenie sleziny, zápalových ochorení čreva). Taktiež sa venujú vedecko-výskumnej činnosti v oblasti onkochirurgie a genetiky výdute brušnej aorty. Ich výskumná činnosť je zameraná na oblasť cirkulujúcich nádorových buniek, odolnosti nádorových buniek voči konkrétnym typom cytostatík a dedičným faktorom u jedincov s výduťou brušnej aorty. 

Liečba chronických rán sa vykonáva na ambulancii, ktorá je určená najmä pacientom s vredmi predkolení, diabetickými defektami, nehojacimi sa ranami po operačných výkonoch, či imobilným pacientom s preležaninami. „Pacient so zle hojacou sa ranou potrebuje širokú, často multidisciplinárnu diagnostiku, a komplexný odborný prístup, nielen lokálne ošetrenie. Okrem štandardnej a tzv. „vlhkej“ terapie zavádzame v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied aj terapiu larvami (aplikácia živých, „medicínskych“ muších lariev do rán) a začíname pracovať aj v oblasti ozónoterapie rán,“ objasňujú účel novej liečby špecialisti. Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, pod ktorú spadajú aj všetky odborné ambulancie, je kmeňovým oddelením nemocnice, poskytujúce komplexnú chirurgickú starostlivosť v rámci akútnej a elektívnej medicíny.

Radi by sme využili všetky naše doterajšie skúsenosti na to, aby sme pacientom v regióne ponúkli najkvalitnejšiu možnú zdravotnú starostlivosť vzhľadom k možnostiam regionálnej nemocnice. Plánujeme zaviesť do miestnej chirurgie najmodernejšie technológie a operačné techniky, a tým potenciálne rozšíriť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnice aj do okolitých spádových oblastí. Vďaka chirurgickej onko ambulancii a plánovaným vytvorením nových špecializovaných ambulancií máme ambíciu rozvoja spolupráce s miestnymi gastroenterológmi, onkológmi a rádiológmi s cieľom komplexnej starostlivosti o onkochirurgického pacienta. Spolu s tímom kolegov lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov ostatných spolupracujúcich oddelení nemocnice, pacientovi poskytneme kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje MUDr. Edward Huľo, PhD. Titul MUDr. obaja lekári získali na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2004 a následne nastúpili na Chirurgickú kliniku Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin na pozíciu sekundárnych lekárov.

Od roku 2007 tu pôsobili aj ako odborní asistenti pre odbory všeobecné lekárstvo a ošetrovateľstvo, pre slovenských i zahraničných študentov lekárskej fakulty. V roku 2009 získali špecializáciu II. stupňa v odbore všeobecná chirurgia, a v roku 2011 úspešne obhájili vedecké práce v odbore onkochirurgia a získali titul PhD. Absolvovali množstvo zahraničných odborných stáží (vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Českej republike, Poľsku a Rusku), kongresov a workshopov so zameraním na laparoskopické operácie gastrointestinálneho traktu a onkochirurgiu. V roku 2014 získali v Európskom Inštitúte Telechirurgie (EITS–IRCAD) Štrasbourgskej Univerzity vo Francúzsku špecializáciu v odbore všeobecná laparoskopická chirurgia a v roku 2015 na II. Chirurgickej klinike Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Banskej Bystrici špecializáciu II. stupňa v obore gastrointestinálna chirurgia. Sú členmi viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností (Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská chirurgická spoločnosť, Sekcia mladých chirurgov, Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská gastroenterologická spoločnosť, General Medical Council, Central European Vascular Forum a European Wound Management Association) a ich publikačná činnosť zahŕňa viac ako 70 publikácií v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

„Naše skúsenosti zo zahraničných odborných stáží a s výskumnou činnosťou v oblasti nádorových ochorení tráviaceho traktu plánujeme využiť a uplatniť aj na chirurgickom oddelení levočskej nemocnice. Veríme, že sa nám našou prácou a prístupom podarí získať si dôveru pacientov, a že sa za nami na základe pozitívnych skúseností budú vracať,“ uzavrel MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., zástupca primára pre vedeckú činnosť a rozvoj. Poslaním Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. „Sme radi, že sa naše oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie pozitívne rozvíja a môžeme poskytnúť pacientom nové služby, ktoré sme doteraz neposkytovali,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.