NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Nemocnica Košice-Šaca má jedinú kliniku všeobecného lekárstva na Slovensku

17. 1. 2017

Klinika všeobecného lekárstva UPJŠ LF Nemocnice Košice-Šaca je jedinou klinikou svojho druhu na Slovensku.

Text: Mgr. Lucia Kočková, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Mgr. Lucia Kočková

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, sa môže pochváliť jedinou klinikou všeobecného lekárstva na Slovensku a novou klinikou muskuloskelektálnej a športovej medicíny. Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., odovzdal slávnostný dekrét prednostovi Kliniky všeobecného lekárstva prof. MUDr. PhDr. Petrovi Kalaninovi, PhD., a prednostovi Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny MUDr. Petrovi Polanovi, PhD., MPH, priamo na pôde nemocnice, začiatkom novembra 2016. Slávnostného odovzdania dekrétov sa zúčastnil aj podpredseda predstavenstva a riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. Klinika všeobecného lekárstva bude zabezpečovať vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pregraduálnu výučbu predmetu všeobecné lekárstvo v 5. ročníku štúdia medicíny v slovenskom a anglickom jazyku.

 

V rámci špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo klinika umožní vzdelávanie pre budúcich všeobecných lekárov pre dospelých v rezidentskom programe podporovanom Ministerstvom zdravotníctva SR. „V súčasnosti nám v niektorých regiónoch na Slovensku chýbajú všeobecní lekári, pričom priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je 55 rokov. To je dôvod, prečo Ministerstvo zdravotníctva SK podporuje tzv. rezidentský program. Jedným z cieľov je zabezpečenie dostatočného počtu všeobecných lekárov, zníženie ich vekového priemeru a zvýšenie kvality všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje prednosta Kliniky všeobecného lekárstva prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Klinika má 17 ambulancií a to priamo v nemocnici, na poliklinike Vstupného areálu U.S. STEEL Košice, v ambulantnom centre v Cassovar Business Centre a na Letnej ulici v Košiciach.

„Klinika všeobecného lekárstva poskytuje liečebno-preventívnu zdravotnú starostlivosť o pacienta a zahŕňa základnú ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť o dorast. Závodné ambulancie sú základnou jednotkou primárnej starostlivosti, kde je poskytovaná liečebno-preventívna a závodná zdravotnícka starostlivosť pracovníkom U.S. Steel Košice a občanom, ktorí si lekára zvolili v rámci slobodnej voľby lekára,“ uzavrel riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. Nová klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice Košice-Šaca nadväzuje na dlhoročnú kvalitnú prácu ortopedického oddelenia v nemocnici. Klinika poskytuje kompletnú ambulantnú starostlivosť a operačnú liečbu pacientom s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu. 

Medzi hlavné oblasti záujmu celého tímu lekárov patrí artroskopia, endoprotetika, ortopédia nohy a členka, traumatológia pohybového aparátu a v neposlednom rade športová medicína. „Veľmi si vážime ponuku Lekárskej fakulty UPJŠ zriadiť klinické pracovisko zamerané na ortopédiu a športovú medicínu. V lete tohto roku sme boli zaradení medzi FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE, čo je pre náš kolektív druhé veľké ocenenie v krátkom čase. Dlhodobo sa naše pracovisko radí medzi popredné slovenské ortopedické pracoviská, ktorého služby využívajú pacienti z celého Slovenska,“ hovorí prednosta kliniky MUDr. Peter Polan, PhD., MPH. Ročne sa na ortopédii vykonáva viac ako 2 300 operácií a ambulantne je ošetrených viac ako 30 000 pacientov. Klinika disponuje skúseným tímom lekárov a sestier, modernými operačnými sálami a kvalitným prístrojovým vybavením. 

„Naše pracovisko poskytuje komplexnú starostlivosť o ortopedického a traumatologického pacienta, vykonávame kompletnú diagnostiku v oblasti športovej medicíny a snažíme sa modernými postupmi zabezpečiť starostlivosť o rekreačných aj profesionálnych športovcov. Vďaka spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ chceme naše poznatky a skúsenosti ešte vo väčšej miere využívať aj vo vedeckej a výskumnej oblasti a získané skúsenosti odovzdávať študentom medicíny a to aj organizovaním seminárov a školení aj pre lekárov v postgraduálnom vzdelávaní,“ uzavrel Peter Polan. Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny v Nemocnici Košice-Šaca vznikla aj zo záujmu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach posilniť oblasť výučby športovej medicíny. Tá má v nemocnici dlhoročnú tradíciu aj vďaka tímu odborníkov, ktorí zároveň pôsobia ako kluboví lekári popredných športových klubov akými sú hokejový klub HC Košice, basketbalový klub GOOD ANGELS Košice a KB Košice, ale aj ako lekári národných tímov v hokeji, basketbale, hádzanej. Do tretice navštívil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

Kliniku liečebnej rehabilitácie, kde odovzdal dekrét prednostovi kliniky MUDr. Ľudovítovi Želinskému, PhD. Klinika poskytuje komplexnú diagnostiku a liečebnú rehabilitáciu ochorení pohybového systému, chorôb nervovej a obehovej sústavy detí a dospelých po úrazoch a operáciách pohybového aparátu. Pracovisko sa špecializuje na ochorenia chrbtice. Komplexná a cielená rehabilitácia je poskytovaná erudovaným tímom špecialistov a fyzioterapeutov podporená komplexnou terapiou najmodernejšími rehabilitačnými metodikami a prístrojmi. Klinika poskytuje výučbovú a metodickú činnosť pre lekárov odboru FBLR a iných odborov, pre fyzioterapeutov a pre masérov.