FORLIFE

Všeobecná nemocnica Komárno získala významné ocenenie

25. 7. 2017

Neurologické oddelenie má štatút diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod.

Text a foto: Mgr. Peter Nagy

Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila neurologickému oddeleniu Všeobecnej nemocnice Komárno diamantové ocenenie kvality za poskytovanie starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. V roku 2016 sa neurologické oddelenie Všeobecnej nemocnice Komárno zapojilo do iniciatívy Angels. Stalo sa súčasťou rastúcej komunity profesionálov, ktorí optimalizujú kvalitu starostlivosti o každého jedného pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Cieľom iniciatívy Angels je zvýšiť počet pracovísk v Európe, ktoré sú pripravené poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť pacientom s náhlou cievnou mozgovou príhodou a tiež optimalizovať kvalitu v zariadeniach, ktoré takúto starostlivosť poskytujú. 

„Každých 30 minút zomiera v Európe na cievnu mozgovú príhodu pacient, ktorého bolo možné zachrániť, prípadne sa stane trvale zdravotne postihnutým, a to nielen v dôsledku cievnej mozgovej príhody, ale pretože mu nebola v nemocnici poskytnutá adekvátna liečba. Iniciatíva Angels vznikla preto, aby dala šancu túto situáciu zmeniť, “ uviedla Valeria Caso, prezidentka európskej organizácie pre liečbu cievnych mozgových príhod (ESO), The Angels Initiative „Potrebujeme vybudovať sieť minimálne 1500 stredísk na liečbu cievnych mozgových príhod a nemocníc pripravených prijať pacientov s touto chorobou, ktoré budú každý deň systematicky pracovať na zlepšovaní kvality liečby každého jedného pacienta postihnutého cievnou mozgovou príhodou. Veríme, že sa nám to podarí dosiahnuť do mája 2019,“ dodala Valeria Caso. 

Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie náhla cievna mozgová príhoda postihne ročne až 15 miliónov ľudí na celom svete. Je jednou z najčastejších príčin smrti a jedným z najviac invalidizujúcich ochorení preživších pacientov. Šance na prežitie a minimalizáciu následkov sú nepriamo úmerné času, ktorý uplynie od vzniku mozgového infarktu do začiatku jeho účinnej liečby, pričom za účinnú liečbu sa považuje trombolýza a trombektómia. Liečba intravenóznou trombolýzou sa stala od roku 2008 zlatým štandardom v liečbe akútnych mozgových infarktov na Slovensku. Je možné ju aplikovať do štyri a pol hodiny od vzniku príznakov, pričom účinnosť a bezpečnosť tejto liečby klesá s časom od vzniku príznakov po podanie liečby. Údaje ukazujú, že na Slovensku sa včasnej a účinnej liečby dostáva nižšiemu percentu pacientov ako vo vyspelých svetových krajinách. Dodržanie časového intervalu pre podanie včasnej liečby v prípade liečby trombolýzou závisí od troch faktorov, ktorými sú: čas od vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody po aktivovanie zdravotníckeho tímu, čas od aktivovania zdravotníckeho tímu po vykonanie CT vyšetrenia a čas od CT vyšetrenia po podanie trombolýzy. 

V okrese Komárno je dlhodobo vysoký počet pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Ročne sa tu hospitalizuje približne 400 pacientov, z toho približne 350 pacientov s diagnózou akútneho mozgového infarktu. Rekanalizačná liečba mozgového infarktu, trombolýza je v Komárne štandardnou liečbou od roku 2008, kedy Vestníkom MZSR vstúpila v Slovenskej republike do platnosti. Ročne dokázali pracovníci neurologického oddelenia trombolýzu aplikovať približne päťdesiatim až sedemdesiatim pacientom. Od roku 2014 sú schopní indikovať intravenóznu trombolýzu približne 130 pacientov ročne. Vďaka zmenenému manažmentu starostlivosti v prednemocničnej a skorej nemocničnej fáze zdravotnej starostlivosti bol v okrese Komárno dosiahnutý najvyšší podiel trombolyzovaných pacientov spomedzi všetkých prípadov. 

Vo svete sa udáva 33-percentná trombolyzovanosť pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou ako cieľová hodnota, ku ktorej treba smerovať. Na Slovensku sa dosahuje 11 percentná trombolyzovanosť takýchto pacientov. V Komárne sa dosiahla 39-percentná trombolyzovanosť pacientov. Všetky vyššie uvedené údaje sú čerpané z Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2015. Vďaka minimalizácii časového okna do podania trombolýzy je vyše 50 percent pacientov, ktorým bola podaná v okrese Komárno trombolýza v rokoch 2014 až 2016, po troch mesiacoch od jej podania bez neurologického deficitu, alebo iba s nepatrným neurologickým deficitom. Zároveň takmer 80 percent pacientov, ktorým bola podaná v okrese Komárno trombolýza, sa má po prepustení z nemocnice lepšie, ako pri príjme do nemocnice. 

„Záchranná zdravotná služba a Všeobecná nemocnica Komárno podpísali 1. decembra 2014 Memorandum o spolupráci, cieľom ktorého je súčinnosť a koordinovaný postup pri manažmente starostlivosti o pacientov s podozrením na náhlu cievnu mozgovou príhodou,“ uviedla primárka neurologického oddelenia MUDr. Eva Hanáčková. „Cieľom tejto dohody je minimalizovať časové straty, najmä ústavnej diagnostiky a liečby do podania lieku rozpúšťajúceho krvnú zrazeninu v mozgovej tepne, teda do podania intravenóznej trombolýzy, ako aj do indikovaného transportu pacienta k endovaskulárnej liečbe, pri ktorej sa pri nedostatočnom efekte trombolýzy, alebo pri jej kontraindikácii v určitých indikovaných prípadoch odstráni krvná zrazenina priamo z upchatej mozgovej tepny. Pacient indikovaný k endovaskulárnej liečbe bude prevezený záchranným tímom po konzultácii na Rádiologické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave,“ vysvetlila MUDr. Eva Hanáčková. Tieto výsledky sú dosahované najmä vďaka minimalizácii času od príchodu pacienta do nemocnice po CT vyšetrenie. Priemerne vo svete tento čas dosahuje 25 minút. Na Slovensku v priemere 18 minút. 

V Komárne dokázali čas skrátiť na 12 minút. Pod celkové výsledky sa podpísal aj čas od príchodu pacienta do nemocnice po podanie trombolýzy. Priemerne vo svete tento čas dosahuje 64 minút. Na Slovensku je to v priemere 50 minút. V Komárne 28 minút. Komárňanský neurologický tím zaviedol ďalšiu pre pacienta prospešnú zmenu v manažmente liečby u pacienta s akútnym mozgovým infarktom. „V posledných dňoch sa nám podarilo skrátiť čas od príchodu pacienta cez bránu nemocnice záchranným tímom do aplikácie rekanalizačnej liečby na rekordných sedem minút,“ pokračuje MUDr. Eva Hanáčková. „V tomto prípade dokonale platí, že aj malé pozitívne kroky dokážu urobiť veľkú zmenu. Len vďaka lepšej koordinácii práce záchranky a nemocnice sa každý mesiac rádovo desať ľudí vráti po mozgovej porážke do plnohodnotného života, zatiaľ čo doteraz bývali neraz odkázaní na trvalú celodennú starostlivosť rodiny alebo ošetrovateľských domovov. S rovnakými ľuďmi, s rovnakými prístrojmi a za tie isté náklady dosahujeme neporovnateľne lepší výsledok zdravotnej starostlivosti,“ doplnil PhDr. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby. 

„Ďakujeme za excelentnú a nadštandardnú spoluprácu celému tímu Záchrannej zdravotnej služby. Vďaka vzájomnej spolupráci patríme medzi popredné pracoviská na Slovensku, ktoré prinavracajú kvalitu života mnohým pacientom z nášho okresu. V neposlednom rade patrí veľká vďaka celému tímu Neurologického oddelenia FORLIFE n.o. v Komárne, mojim kolegom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom pod vedením vedúcej sestry Mgr. Melindy Kiss, ako aj tímu Rádiodiagnostického oddelenia našej nemocnice,“ dodala MUDr. Eva Hanáčková. Základom úspechu je edukovaný pacient, ktorý na sebe rozpozná príznaky akútneho mozgového infarktu a čo najskôr sa nechá priviesť na neurologické oddelenie, najlepšie záchranným tímom, ktorý vykoná prednemocničnú starostlivosť. V komárňanskom okrese sú pacienti informovaní cestou dennej práce s hospitalizovanými a ambulantnými pacientami na neurologickom oddelení. V súčasnosti už prebiehajú v odborných kruhoch diskusie o tom, že podľa vzoru spolupráce neurologického oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno a záchranky, ktorá sa v Komárne zaviedla, by sa vypracoval štandardný postup platný pre celú Slovenskú republiku. Ako ukazujú štatistické údaje, nesmierne množstvo pacientov benefituje z tohto inovatívneho prístupu a úsilia pri záchrane kvality života pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v okrese Komárno.