FORLIFE

Nemocnica usporiadala najvýznamnejšie odborné podujatie na Slovensku

25. 1. 2015

Tohtoročná konferencia, ktorej sa zúčastnilo vyše 500 účastníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska, bola venovaná téme „Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Lucia Smatanová

Komárno koncom októbra privítalo rekordný počet sestier a medicínsko--technických pracovníkov, ktorí sa zišli na najvýznamnejšom odbornom podujatí Slovenska. Prestížnu III. Celoslovenskú konferenciu sestier s medzinárodnou účasťou usporiadala Všeobecná nemocnica Komárno v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne. Tohtoročná konferencia, ktorej sa zúčastnilo vyše 500 účastníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska, bola venovaná téme „Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“. Konferenciu otvorila hlavná organizátorka a jej odborný garant, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlatica Halmová, MPH, a v mene nemocnice všetkých účastníkov privítal aj riaditeľ Mgr. Viktor Dudáš. „Prvú konferenciu sme zorganizovali pred tromi rokmi a už po tak krátkom čase sa odborná úroveň zvýšila natoľko, že je to vidieť na mnohopočetnej účasti odborníkov,“ povedala vo svojom úvodnom prejave námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH. 

Program tvorilo 25 prednášok, ktoré sa zaoberali nežiaducimi udalosťami v zdravotníckom zariadení, právami pacientov, nozokomiálnymi nákazami a ďalšími rôznymi témami, ktoré súviseli výsostne s danou problematikou. Bloky riadili významné osobnosti jednotlivých odborností. Medzi prednášajúcimi boli napríklad MUDr. Peter Bandura,PhD., ktorý sa aktívne venuje problematike bezpečnosti pacientov. Zastupuje MZ SR v pracovnej skupine pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti (PSQWG) pri Európskej komisii v Bruseli a v podskupine pre systémy hlásení a poučení pri nežiaducich udalostiach. Ďalšou účastníčkou konferencie bola Mgr. Petra Poláková, zakladateľka a podpredsedníčka Asociácie sestier a pacientov, ktorá sa aktívne v rámci projektu „Slovensko bez preležanín“ venuje zvyšovaniu povedomia odbornej a laickej verejnosti. „Skutočnosť, že na konferencii vystúpili také osobnosti, opäť vypovedá o jej vysokej odbornosti a kvalite,“ uviedol riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno Mgr. Viktor Dudáš. 

Významným aktívnym hosťom bola aj RNDr. Eva Šťastná z Českej republiky, ktorá zaisťuje a riadi „Projekt prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach AGEL“. Vo svojej prednáške zdôraznila: „Prioritne je potrebné posilňovať prevenciu a kontrolu infekcií na úrovni zdravotníckych zariadení, dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologického režimu pre elimináciu šírenia nemocničných infekcií, zabezpečovať hygienu rúk u zdravotníckych pracovníkov, predchádzať komplikáciám hojenia pooperačných rán a pravidelne revidovať štandardy ošetrovateľských postupov, zamedziť možným omylom v dôsledku nesprávnej identifikácie pacienta“. Celoslovenská konferencia sestier je výnimočná svojim zameraním a širokým spektrom účastníkov. S prednáškou na tému Komplikácie spojené s výskytom biofilmových infekcií močových katétrov vystúpila Ing. Jana Krokošová z Nemocnice Zvolen, ktorá zaviedla preventívne opatrenia priamo v komárňanskej nemocnici. „Permanentná močová katétrizácia patrí medzi základné ošetrovateľské intervencie. Infekcie močového traktu, ktoré súvisia s týmto výkonom znamenajú pre pacienta zvýšené riziko infekcie, predlžujú dobu hospitalizácie a podmieňujú potrebu širokospektrálnych antibiotík. Je preto dôležité, aby sme sa zaoberali týmto problémom, minimalizovali riziká spojené s katétrizáciou a tým zabezpečovali bezpečnú hospitalizáciu pacienta v našej nemocnici,“ povedala Ing. Jana Krokošová, vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen. 

Veľkú pozornosť vzbudila aj prednáška na tému „Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a trestnoprávna zodpovednosť,“ ktorú odprednášal JUDr. Jozef Tóth, PhD. Ďalšou pozoruhodnou prednáškou bola „Inovácie ako konkurenčná výhoda u spoločnosti poskytujúce zdravotnú starostlivosť,“ ktorú uviedla PhDr. Erika Jung a dodala: „Skvalitnenie procesu sivyžaduje, aby sa pacient nielen čo najrýchlejšie posúval od jedného bodu k druhému, ale aby mal vždy možnosť byť trpezlivo vypočutý, aby mu boli splnené jeho individuálne požiadavky a priania, aby mohol spolurozhodovať pri vytváraní a stanovení plánov ošetrovateľskej starostlivosti“. Na tomto najvýznamnejšom podujatí na Slovensku sa mohli účastníci akcie dozvedieť, že k najčastejšie zisteným nežiaducim udalostiam sa zaraďujú nozokomiálne nákazy, dekubity, pády, medikačné chyby, nesprávne stanovená diagnóza a náhodné poranenia, ale patrí sem aj napríklad nekvalitná komunikácia. „Úlohou tejto odbornej vzdelávacej akcie je oboznamovať sestry, medicínsko-technických pracovníkov, ale tiež lekárov či vedenie nemocníc so zavádzaním bezpečnostných cieľov do praxe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, predstaviť nové možnosti preventívnych opatrení ako aj výmenu informácií a posilniť spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami,“ uzavrela PhDr. Halmová.