FORLIFE

Všeobecná nemocnica Komárno usporiadala najväčšiu konferenciu sestier na Slovensku

17. 11. 2013

Na konferenciu, ktorá bola venovaná téme "Bezpečnosť pacienta", dorazilo 420 účastníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Lívia Petáková

Tohtoročnú najväčšiu Celoslovenskú konferenciu sestier s medzinárodnou účasťou usporiadala v októbri v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne Všeobecná nemocnica Komárno. Na konferenciu, ktorá bola venovaná téme „Bezpečnosť pacienta“, dorazilo 420 účastníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Podujatie bolo zorganizované s cieľom pripraviť odborné sympózium pre sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov, na ktorom by boli prezentované nielen ich teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. Celoživotné vzdelávanie je pre zdravotníckych pracovníkov veľmi dôležité, keďže v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti neustále dochádza k zmenám a implementáciám inovácií do praxe. Kvalita poskytovanej starostlivosti a prevencia rizík patrí k základným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. „Zvyšovanie bezpečnosti pacientov je dlhodobý a kreatívny proces, ktorý si vyžaduje sústavný odborný rast sestier a osvojenie si mixu teoretických a praktických zručností. Práve tieto dôvody viedli organizátorov k presvedčeniu, že pripravenie odborného podujatia prispeje k mnohým riešeniam veľmi aktuálnej a diskutovanej problematiky orientovanej na pacienta a jehobezpečnosť.

Ukázalo sa, že dobrá informovanosť o problémoch, spoločné hľadanie riešení, stratégií a postupov môže zabrániť opakovaniu rovnakých chýb. Otvorená komunikácia medzi odborníkmi tak pomáha pri nájdení rýchlejších a precíznejších postupov, eliminácii chýb a posilnení spolupráce. „Je zbytočné strácať čas objavovaním už objaveného a riešením vyriešeného, potrebné je spolupracovať,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlatica Halmová, MPH, ktorá ako hlavná organizátorka otvorila konferenciu. Účastníkov však privítal aj primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek,sestra nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Eva Schmidtová a v mene nemocnice aj námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Rudolf Pelikán, MPH. Program konferencie tvorilo spolu 23 prednášok rozdelených do 3 blokov, pričom odbornú úroveň a prestíž podujatia zvýšilo aj 5 prednášok zahraničných autorov. Prvý blok bol venovaný manažmentu kvality v ošetrovateľskej starostlivosti. Odzneli v ňom zaujímavé prednášky, v ktorých sa zdôrazňovalo, že odborná zdatnosť, zručnosť, trpezlivosť, empatický prístup, opakovaná edukácia a spolupráca s rodinou vedie k uspokojovaniu potrieb a skvalitneniu života pacienta. „Zlepšenie procesu liečby vyžaduje, aby sa pacient nielen posúval od jedného bodu k druhému, ale aby mal vždy možnosť byť trpezlivo vypočutý, aby mu boli splnené jeho individuálne požiadavky a priania a aby mohol spolurozhodovať pri vytváraní a stanovovaní plánov ošetrovateľskej starostlivosti,“ povedala PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Druhý programový blok bol zameraný na nežiaduce udalosti v zdravotníckych zariadeniach, ktoré môžu mať neblahé následky na zdravie pacienta a viesť k jeho poškodeniu. „Pády predstavujú vysoké riziko ako pre pacienta, tak aj pre zdravotnícke zariadenie. Dlhodobé následky úrazov sú často spojené s invaliditou, zníženou produktivitou, chronickou bolesťou a zníženou kvalitou života. Ide o nežiaducu udalosť, ktorá predstavuje pre zdravotnícke zariadenie nielen zvýšené náklady spojené s liečbou pacienta, ale je potrebné vziať do úvahy aj právne aspekty a narušenie dôvery pacienta. Aj preto je dôležité zamerať sa na prevenciu pádov a monitorovať ich,“ konštatovala PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Vo všeobecnej definícii kvality zdravotnej starostlivosti sa hovorí „robiť správne veci správnym spôsobom“, a preto musí byť celý manažment starostlivosti o pacienta a zároveň aj prípravy zdravotníckych pomôcok aplikovaný do praxe tak, aby sa minimalizovali všetky možné riziká. Len dodržiavanie štandardných postupov a manipulácia so zdravotníckou technikou náležitým spôsobom v súlade s jej funkciami a špecifikáciami pomôže predísť rizikám ohrozujúcim zdravie a nežiaducim udalostiam,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH. Problematike nozokomiálnych nákaz bol venovaný posledný a zároveň aj najväčší blok prednášok. Tie sú totiž skrytým nebezpečenstvom pre každého pacienta, ktorý navštívi zdravotnícke zariadenie bez ohľadu na to, či sa jedná o štátne alebo súkromné. Aj preto sú nozokomiálne nákazy jedným z kľúčových indikátorov hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Prednášajúci v záverečnom bloku upozornili na to, že hlavným aspektom práce sestry má byť prevencia vzniku, šírenia nozokomiálnych a profesionálnych infekcií, a to aj v rámci ošetrovania infekčných a rizikových pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Dôležité je posilňovať prevenciu a kontrolu infekcií, dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologického režimu pre elimináciu šírenia nemocničných infekcií, zabezpečovať riadnu hygienu rúk zdravotníckych pracovníkov a predchádzať komplikáciám hojenia pooperačných rán,“ uzavrela námestníčka.

Účastníci konferencie v závere každého odborného bloku v plodnej diskusii vyjadrili svoje názory, postrehy a porovnania s praxou, ktorá je zaužívaná v ich zdravotníckom zariadení. Všetci sa jednohlasne zhodli, že zdravotníctvo potrebuje odborne dobre pripravených profesionálov v ošetrovateľstve, ktorí budú podporovať a rozvíjať výskum v oblasti kontroly infekcií a na ich základe budú aj vykonávať preventívne a bezpečnostné opatrenia. Len včasným odhaľovaním chýb a nedostatkov je možné zvyšovať úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb.

Organizátorov potešil veľký záujem o účasť na konferencii, ktorá bola zorganizovaná za účelom podpory a rozvoja sústavného vzdelávania sa ako aj pozitívny ohlas na odborný obsah a priebeh podujatia. Odborné podujatie takéhoto charakteru má pre sestry veľký význam, je pre nich prínosom ako po odbornej, tak po spoločenskej stránke. Vďaka takýmto stretnutiam sa sestrám otvára cesta k poznaniu a novým informáciám.