Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás seznámil se základními principy a fungováním systému cévní péče skupiny AGEL a podělil se s vámi o úspěchy, které byly na tomto poli prozatím dosaženy.

V rámci holdingu fungují dvě špičková cévní centra, a to Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice a Vaskulární centrum Nemocnice Podlesí v Třinci. Součástí Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice je akreditované angiologické pracoviště, zahrnující pracoviště intervenční angioloige, a akreditované cévně chirurgické pracoviště. Vaskulární centrum velmi úzce spolupracuje s Iktovým centrem Vítkovické nemocnice, s kterým se spolupodílí na zajištění komplexního cerebrovaskulárního programu čítajícím problematiku léčby extrakraniálních mozkových tepen a mechanickou rekanalizaci uzávěrů intrakraniálních tepen provázející akutní ischemickou mozkovou cévní příhodu. Druhým komplexním cévním pracovištěm společnosti je Vaskulární centrum Nemocnice Podlesí v Třinci, které je součástí Komplexního kardiovaskulární centra a tvoří jej akreditované pracoviště cévní chirurgie a akreditované pracoviště intervenční radiologie (pozn. angiolog je členem týmu intervenční radiologie). Obě centra disponují komplexním spektrem endovaskulárních a cévně chirurgických výkonů a velmi často využívají, především u kriticky nemocných pacientů, tzv. hybridní způsob léčby, kdy během jedné procedury je užita jak léčba endovaskulární, tak cévně chirurgická. Na centra je navázaná problematika podiatrické péče a problematika léčby chronických ran, které jsou s cévním programem velmi úzce spojeny.

Systém práce center se zakládá na multioborovém přístupu k řešení cévní problematiky, jehož základním stavebním kamenem je „multidisciplinární indikační komise“ sestávající z angiologia, cévního chirurga a endovaskulárního specialisty (intervenční radiolog či intervenční angiolog). Velmi úzká spolupráce oborů zajištuje pacientům nejenom rychlý a optimální postup v rámci neinvazivní a invazivní diagnostiky, ale i výběr optimálního způsobu léčby, který je koncensem diskuse špičkových odborníků s důrazem na vysokou primární úspěšnost, dlouhodobou efektivitu a bezpečnost vzhledem ke komorbiditám pacienta.

Cévní program skupiny AGEL má velké pole působnosti a řeší většinu cévní problematiky Moravskoslezského kraje, který je mezi centra regionálně rozdělen. Úzce spolupracuje s ostatními nemocnicemi a ambulantními provozy skupiny AGEL, kde pomáhá zajišťovat péči o pacienty s cévní problematikou. Spolupráce v rámci cévního programu se neomezuje pouze na region Moravskoslezského kraje a zdravotnická zařízení holdingu, ale velmi úzce spolupracuje i s dalšími nemocnicemi Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Není však výjimkou, že na základě odborných referencí jsou centra vyhledávána i pacienty z českých regionů. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními nespočívá pouze v možnosti nabídnutí vysoce specializované endovaskulární či cévně chirurgické léčby, ale i v metodickém vedení a edukační činnosti s možností odborných stáží. Dlouhodobá systematická práce dostala obě cévní centra do pozice špičkových a jedněch z největších center řešících periferní cévní problematiku v České republice. Co se týče problematiky ischemické choroby dolních končetin je vaskulární program skupiny AGEL největším poskytovatelem této péče v ČR. Výsledky léčby jsou pravidelně prezentovány na celorepublikových i zahraničních odborných sympoziích a v odborných časopisech. Centra pravidelně pořádají celorepubliková sympozia s cévní problematikou a jsou zapojena do řady mezinárodních klinických studií. Základním principem práce center je snaha o maximálně efektivní zavádění nových způsobů léčby a nových technologií do klinické praxe. Lékaři center jsou v celorepublikovém měřítku průkopníky endovaskulární léčby disekce aorty typu B, mechanické rekanalizace akutních tepenných uzávěrů dolních končetin systémem Rotarex či Jetstream, trombolytické léčby potencované intravaskulárním ultrazvukem, endovaskulární léčby břišního aneurysmatu systémem Nelix a zavádění drug – eluted technologií do klinické praxe. Špičkové technologie, moderní způsoby léčby cévních onemocnění, vysoká profesionalita a komplexnost práce center, která je postavena na nejužší možné spolupráci cévní chirurgie, intervenční radiologie a angiologie, je staví do pozice lídrů na poli periferní cévní problematiky v České republice.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem pracovníkům obou center, spolupracujícím nemocnicím a odborným ambulancím za profesionální přístup a příkladnou spolupráci v péči o naše pacienty a skupiny AGEL za poskytnutí organizačních a finančních prostředků na zajištění komplexního cévního programu.

 

S přáním pevného zdraví a osobní spokojenosti v roce 2018

prim. MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
garant cévní problematiky skupiny AGEL