Vážené kolegyně, kolegové, milí čtenáři,
Jesenická nemocnice zajišťuje péči v základních lůžkových oborech chirurgie, interna, pediatrie, ARO, porodnictví a gynekologie, dlouhodobá a následná péče a několika ambulantních odbornostech. 2. února letošního roku se nemocnice v Jeseníku stala členem skupiny AGEL.

Nemocnici jsme převzali v ekonomicky neklidném stavu, opotřebení budov odpovídalo jejich stáří, neboť za celou historii nemocnice neproběhly zásadní rekonstrukce, zdravotnické technologie ne zcela splňovaly standardy moderní medicíny. Nejslabším místem – ostatně jako v celé republice – byl nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu.

Ze stavu nemocnice při převzetí tedy samy vyplynuly základní úkoly, se kterými se snažíme co nejlépe vypořádat. Prvním z nich je především stabilizace zdravotnického personálu a taktéž snaha o posílení stávajících zdravotních týmů o nové pracovníky. Naším cílem je nejen zachovat stávající lůžková oddělení a ambulance, ale i jejich rozvoj. Rozvoj je možné realizovat za předpokladu, že budeme stabilizovat i spád. Je třeba vyvinout maximální úsilí k tomu, aby neodcházeli pacienti Jesenicka do jiných zdravotnických zařízení a naopak nemocnici navštěvovali i pacienti z jiných regionů.

K dosažení tohoto cíle jsme zahájili činnosti spojené se zkvalitněním pracovního prostředí pro zaměstnance, které trpělo výrazným deficitem, dále činnosti spojené se zvýšením komfortu pacientů, sanací havarijních stavů a v neposlední řadě i investiční činnost do nových technologií. Tyto cíle realizujeme napříč a ve spolupráci s holdingem, ostatními zařízeními holdingu a s podporou nejvyššího vedení, bez nichž by dosažení těchto cílů nebylo možné. V současné době, právě i díky spolupráci napříč holdingem, úspěšně pokračujeme v realizaci projektu „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“, finančně podpořeného z tzv. „švýcarských fondů“. Na financování sub-projektu se podílí Olomoucký kraj a Sdružení měst a obcí Jesenicka. Během září budou dokončeny stavební úpravy stávajících a nových prostor, následně proběhne kompletní obnova vybavení nových prostor. Další aktivity sub-projektu směřují k realizaci komplexního programu péče v oblastech rehabilitace, sociálního poradenství, návaznosti domácí péče, bazální stimulace, aj.

Personální oblast je řešena spoluprací s lékaři ostatních zdravotnických zařízení ve skupině, zaručením jistot, zpříjemňováním prostředí a ostatní motivací stávajícího personálu, který je základem poskytování kvalitní zdravotní péče v Jesenické nemocnici. Již nyní pracujeme na vzniku nových odborností a zavádíme nové metody ve stávajících operačních oborech – chirurgie a gynekologie.

V současné době jsme držitelem nových registrací pro odbornosti ortopedie, rehabilitace, ergoterapie, oční, nutriční terapeut. Tento rozvoj je umožněn příchodem nových vysoce odborně zdatných lékařů a pořízením nových technologií. Téměř před dokončením a zahájením činnosti jsou i dvě odborné ambulance na Šumpersku, které budou vybaveny zcela novými a moderními technologiemi. Jedná se o rozšíření registrace Jesenické nemocnice pro oblast města Šumperk a okolí.

Právě probíhá pořizování a do konce tohoto roku budou pořízeny nové přístroje a vybavení, které jsou nezbytným předpokladem poskytování zdravotní péče v souladu s moderními trendy medicíny. Jedná se např. o 50 moderních lůžek pro pacienty včetně antidekubitních matrací, harmonický skalpel, laparoskopické věže pro operační sály chirurgie a gynekologie, výkonný multioborový ultrazvuk, artroskopickou sestavu s plnohodnotnými technologiemi pro ortopedii a traumatologii, anesteziologické přístroje, kompletní moderní technologie pro novou oční ambulanci a další. Významnou investicí, jejíž pořízení předpokládáme do konce roku je i stacionární RDG přístroj plně připravený pro zavedení digitalizace.

Zahájeny jsou přípravy nových projektů. V současné době je podána žádost projektu zateplení a energetických úspor. Dále Jesenická nemocnice podala žádost o dotaci v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče financované z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP). Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na pořízení přístrojového vybavení pro pracoviště ARO, chirurgické operační sály, interní obory všeobecné i specializované kardiologické péče a akutní a intenzivní interní lůžkovou péči. V rámci dalších projektových aktivit připravujeme projekt centralizace radiodiagnostiky a zobrazovacích metod do prostor chirurgických oborů, rekonstrukci a modernizaci chirurgických a gynekologických operačních sálů.

Jesenicko je oblast s krásným životním prostředím v horském terénu. Bohužel v posledních letech dochází k vylidňování regionu a tomuto faktu na kráse nepřidává ani dostupnost. Již tak problematickou dostupnost Jesenicka zhoršuje zimní období, kdy se stává Jesenicko téměř nedostupné. Z tohoto důvodu je pro obyvatele Jesenicka naše nemocnice naprosto nezbytná.

Budeme činit vše pro to, aby pacienti naší nemocnice měli příjemné, bezpečné a komfortní prostředí s kvalitní zdravotní péčí poskytovanou moderními technologiemi a v rozsahu, který místní region potřebuje. Tímto chci motivovat i pracovníky nemocnice v Jeseníku, jimž patří úcta a poděkování za mravenčí práci a snahu pomoci nám ke splnění dalších úkolů, cílů a vizí.

Přeji Vám všem krásný podzimní čas

MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH
předseda představenstva Jesenické nemocnice