Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci,

rád bych využil této příležitosti a z tohoto místa vás nejen pozdravil, ale zároveň si dovolil, a to zejména jako garant oboru anesteziologie a intenzivní medicína skupiny AGEL, podělit se s vámi o informace, které se tohoto krásného oboru medicíny týkají.

Náš obor je relativně mladý, ale velice rychle si, zejména díky rozvoji dalších operačních oborů a jejich požadavkům a velkému technologickému rozvoji, našel zcela zásadní postavení jako nepostradatelný obor akutní medicíny. Je stále jedním ze základních oborů, ve kterých nedošlo ještě k tzv. atomizaci medicíny na často velmi malé pododbornosti a zachovává si celostní pohled na zdraví a nemoc člověka. Možnosti diagnostiky i léčby se neustále posouvají, ale lidské rozhodování na základě znalosti a zkušeností je v tomto oboru stále zásadním aspektem úspěšné léčby. Příznaky stonání se s rostoucí závažností stavu a při selhávání vitálních funkcí stírají a často je nutné rychlé rozhodnutí, život zachraňující léčba a až poté detailní diagnostika. Zásadní pro úspěch v oboru jsou dobré znalosti aplikované fyziologie a schopnost rychle a správně se rozhodovat.

Velký význam má i manuální zručnost při invazivních výkonech, jako jsou kanylace cév, nervové blokády, punkce výpotků a zajišťování dýchacích cest včetně provádění tracheostomií. Dokážeme přechodně nahradit funkci některých orgánů a na jednom pracovišti skupiny AGEL i včetně metody ECMO. Standardem se stává využívání UZ přístrojů a bronchoskopů. Právě tato pestrost stojí za skutečností, že je tento obor pro mladé lékaře stále atraktivním.

Prostředí JIP a ARO je velice kreativní a pro dobré fungování je nutná výborná týmová a mezioborová spolupráce, která je často doplňována i přátelskými vztahy mimo pracoviště. Hranicemi našeho oboru nejsou dveře oddělení ARO/JIP nebo operačního sálu, ale jsou jimi brány celé nemocnice. Zajímavým faktem také je, že lékaři této odbornosti jsou poměrně velmi často právě pro schopnost dobře komunikovat, rychle se rozhodovat a díky znalosti takřka celé nemocnice nominováni do manažerských pozic ve vedení svých nemocnic. Velkým a náročným úkolem je také zvládání problematiky tzv. „end of life care“, tedy rozhodování o rozsahu terapie u pacienta s nezvratným selháním životních funkcí a s tím spojené řešení medicínských, etických a legislativní otázek.

V budoucnosti lze očekávat další odborný rozvoj ve smyslu posílení spolupráce s odděleními v oblasti včasného odhalování horšícího se zdravotního stavu pacientů, tzv. outreach, a sledování osudů pacientů po jejich propuštění z lůžek intenzivní péče, tzv. follow up. V ošetřovatelské oblasti se stále více uplatňuje koncept bazální stimulace, aktivní i pasivní rehabilitace na lůžkách JIP/ARO a rozšíření spolupráce s rodinnými příslušníky.

Ve skupině AGEL zajišťujeme široké spektrum služeb, které tato odbornost nabízí. Standardem jsou lůžková oddělení JIP/ARO, anesteziologická pracoviště na operačních a zákrokových sálech a anesteziologické ambulance. V některých zařízeních skupiny máme již také nutriční ambulance a ambulance pro léčbu bolesti. Můžeme se také pochlubit pracovištěm následné intenzivní péče pro dospělé a nyní nově také pro dětské pacienty. Disponujeme velice kvalitními týmy zdravotníků, jejichž práce je důležitá pro všechny ostatní obory, kdy řeší i případné komplikace jinde poskytované péče.

Všem zdravotníkům skupiny AGEL, kteří si tento obor vybrali, ale samozřejmě nejen jim, bych rád touto cestou poděkoval za odvedenou práci pro naše pacienty a zároveň popřál do budoucna mnoho pracovních úspěchů.

 

MUDr. Jiří Ševčík
Odborný garant oboru ARO ve společnosti AGEL